Variabeldefinisjon

Bruttoinntekt

  English
Navn Bruttoinntekt
Definisjon Omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F)
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie)
09834: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform
08978: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter eiendommens størrelse
08975: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk, etter eiendommens størrelse
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08411: Inntektsintervall, etter kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre
08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr)
06655: Bruttoinntektsintervall, etter alder og kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum bruttoinntekt
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
06508: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal (F)
06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F)
06501: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere og deres ektefeller, samboere og partnere (1 000 kr) (F)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
06055: Skattefradrag for boligparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt. Antall bosatte personer 17 år og eldre og gjennomsnittlig skattefradrag (avslutta serie)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie)
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05838: Bruttoinntektsintervall, etter mottatt aksjeutbytte. Antall bosatte personer 17 år og eldre
05757: Bruttoinntektsintervall. Talet på busette personar 17 år og eldre (K) (avslutta serie)
05744: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05584: Bruttoinntektsintervall, etter kjønn. Talet på busette personar 17 år og eldre (avslutta serie)
05051: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (1993=100) (F) (avslutta serie)
05050: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (2002-kr) (K) (avslutta serie)
04750: Talet på personar, bruttoinntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K)