Variabeldefinisjon

Bankinnskudd

  English
Navn Bankinnskudd
Definisjon Innskudd i innenlandske banker ved utgangen av året.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10317: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder
10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype
10315: Formuesrekneskap for hushald
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
07287: Bankinnskudd, etter alder og kjønn. Antall, gjennomsnitt og mill.kr
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05746: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05745: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05662: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F)
03797: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (avslutta serie)
03796: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (avslutta serie)