Variabeldefinisjon

Skattepliktig realkapital

  English
Navn Skattepliktig realkapital
Definisjon Omfatter faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05746: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05745: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05662: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F)
03797: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (avslutta serie)
03796: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (avslutta serie)