Variabeldefinisjon

Skattepliktig bruttoformue

  English
Navn Skattepliktig bruttoformue
Definisjon Omfatter skattepliktig realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie)
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr)
08978: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter eiendommens størrelse
08975: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk, etter eiendommens størrelse
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder. Antall personer og mill. kr
08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie)
08532: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for bosatte personer 17 år og eldre, etter antall personer og gjennomsnitt
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
06508: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal (F)
06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F)
06501: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere og deres ektefeller, samboere og partnere (1 000 kr) (F)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05746: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05745: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05662: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F)
03797: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (avslutta serie)
03796: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (avslutta serie)