Variabeldefinisjon

Skattepliktig nettoformue

  English
Navn Skattepliktig nettoformue
Definisjon Nettoformue er skattepliktig bruttoformue fratrukket gjeld.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10944: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F)
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10333: Formuesskatt og skattepliktig nettoformue for personer med formuesskatt. Antall personer, gjennomsnitt og totalsum (K)
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder. Antall personer og mill. kr
08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie)
08532: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for bosatte personer 17 år og eldre, etter antall personer og gjennomsnitt
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie)
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)