Mynter og person, illustrasjon

BNP er lik verdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen. Vi sier gjerne at BNP tar «tempen» på økonomien, fordi BNP måler hvor stor verdiskapingen er og hvordan den utvikler seg.

Et bilde av dette har vi under i figur 3. Her ser dere blant annet at BNP-veksten var sterk gjennom mange år tidlig i perioden, med en topp i 1984. Tallene etter tusenårsskiftet viser en kraftig vekst i BNP i 2004, da oljeprisene doblet seg. Dere ser også at BNP gikk betydelig ned i 2009 under finanskrisen og i 2020. Da påvirket koronaviruset økonomien. I 2021 og 2022 steg BNP igjen.

Figur 3. Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring. 1971-2022

Utviklingen i norsk økonomi, ved størrelsen årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt (BNP) fra 1971 til 2022, illustrasjon

Figuren viser utviklingen i norsk økonomi, ved størrelsen årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt (BNP) fra 1971 til 2022. Her ser dere blant annet at BNP-veksten var sterk gjennom mange år tidlig i perioden. Figuren viser jappetiden fra 1983 til 1987, der veksten i toppåret 1984 var på 6,1 prosent, mens den ble på -0,3 prosent i 1987. Så var det en langvarig oppgang i BNP fra 1991 til 1998, og igjen en kraftig vekst i BNP i 2004, da oljeprisene doblet seg. I 2009 under finanskrisen sank BNP betydelig, med -1,7 prosent, og i 2020 med -0,7 prosent. Da påvirket koronaviruset økonomien. I 2021 og 2022 steg BNP igjen.

Kilde: Nasjonalregnskap. Tall for 2020 og 2021 er foreløpige.

Hva har olje og gass å si for BNP?

Visste du at vi har to BNP-mål i Norge? Det skyldes at den store verdien av norsk olje- og gassvirksomhet betyr mye for norsk økonomi og for tolkningen av BNP-tallene. I nasjonalregnskapet for Norge lager vi derfor både BNP-tall for samlet verdiskaping og tall for BNP kun for Fastlands-Norge. Vi kan si at BNP for Fastlands-Norge er et mål for verdiskapingen fra produksjon fra alle andre næringer i Norge utenom olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart. 

Du kan lese mer om hva BNP egentlig er, inkludert om endringer i BNP og BNP Fastlands-Norge som skyldes generell prisvekst, i artikkelen Hva er egentlig BNP

Norge har etter hvert blitt et av verdens rikeste land

Som vi snakket om når vi definerte tall i løpende priser, kan vi bruke BNP-tallene for landene til å sammenligne landenes materielle levestandard. Norge kommer høyt i slike sammenligninger for de europeiske landene, men det er et par land som kommer høyere enn Norge i denne målingen. For Norge utgjør olje og gass en stor andel av verdiskapingen. Det er likevel verdt å merke seg at mesteparten av inntekten fra olje og gass går til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) som er investert i utlandet, og som ikke direkte innebærer en økning i privat konsum i Norge.

Ifølge figur 4 er Norge blant de tre landene i Europa med høyest BNP per innbygger. Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen brukes også for å omregne landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) til sammenlignbare tall. BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i et land. I 2022 var Norges BNP måles i landenes nasjonale valutaer. Prisnivåjustering fjerner forskjeller i prisnivå, og gjør at vi kan foreta rene volumsammenligninger for landene. Prisjusteringen gjøres ved hjelp av kjøpekraftspariteter. Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som uttrykker prisnivået i et gitt land på et gitt tidspunkt, relativt til prisnivået i ett eller flere andre land.BNP per innbygger for første gang mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet for EU. Norge er fortsatt «bare» på tredjeplass, men vi har tatt kraftig innpå Luxembourg og Irland som ligger over oss. Sveits fulgte deretter, og Danmark var på femteplass.

I denne type måling har vi tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene. Tallet for BNP per innbygger er spesielt høyt for Luxembourg. Årsaken til dette er at mange av Luxembourgs arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger». Det samme gjelder for Irlands BNP, der profitten fra multinasjonale selskaper gir et høyt BNP. Mye av denne profitten tas ut igjen av landet, og bidrar da ikke til å øke velferdsnivået. Vi sier derfor at BNP-tallene for Luxembourg og Irland må tolkes med forsiktighet. 

Figur 4. Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall. EU27=100 1)

1) EU27=100 betyr at BNP per innbygger er uttrykt som indekser der gjennomsnittet for EU-landene er satt lik 100.

Statistisk sentralbyrå. (2021, November 5). Hva er egentlig BNP? Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap/artikler/hva-er-egentlig-bnp

Statistisk sentralbyrå. (2023). Fakta om norsk økonomi. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-okonomi

Statistisk sentralbyrå. (2023). Fakta om norsk næringsliv. Hentet fra ssb.no: næringsliv: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-naeringsliv

Statistisk sentralbyrå. (2023). Nasjonalregnskap. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Svennebye, L.H. (2013). Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustering. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/_attachment/143082?_ts=141a6c28560

Sæterdal, S. (26. juni, 2023). Norge femte dyrest i Europa. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/sammenlikning-av-prisniva-i-europa/artikler/norge-femte-dyrest-i-europa