Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2020 var BNP i Norge på 3 413 milliarder kroner, en tydelig nedgang fra 2019 da BNP var på 3 568 milliarder.

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med drøyt 777 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 770 kroner i 2020 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

¹ Markedsverdi

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2019 til 2020 var negativ, på - 0,8 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten på 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på - 1,7 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2020 ble 44 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, nesten 27 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 30 prosent ble investert. Eksportoverskuddet var negativt i 2020, som vil si at vi eksporterte mindre enn vi importerte.

Interessert i flere tall om Norge? Se publikasjonen Dette er Norge 2021.

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 47 prosent over gjennomsnittet i EU i 2019 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2019. EU27=100