• BNP er en økonomisk størrelse som måler summen av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.
  • I 2023 var Norges BNP på 5 129 milliarder kroner, noe som var en nedgang fra 5 708 milliarder kroner i 2022.
  • Volumveksten i BNP fra 2022 til 2023 var positiv, på 0,5 prosent.
  • BNP Fastlands-Norge beregnes uten inntekter fra utvinning av olje og gass, rørtransport, og utenriks sjøfart for å gi et mer nøyaktig bilde av økonomien ekskludert oljesektoren.
  • BNP per innbygger i Norge var 50 prosent over gjennomsnittet i EU i 2022, noe som plasserer Norge blant verdens rikeste land.


Oppsummeringen er laget ved hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av SSB før publisering.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2023 var BNP i Norge på 5 129 milliarder kroner, en tydelig nedgang fra 2022 da BNP var på 5 708 milliarder.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

¹ Markedsverdi, løpende priser

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med drøyt 913 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 10 000 kroner i 2023 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2022 til 2023 var positiv, på 0,5 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten på 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på - 1,9 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2023 ble 38 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, nesten 22 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 23 prosent ble investert. Eksportoverskuddet var positivt i 2023, som vil si at vi eksporterte mer enn vi importerte.

Interessert i flere tall om Norge? Se publikasjonen Dette er Norge 2021.

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 50 prosent over gjennomsnittet i EU i 2022 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2022. EU27=100