Hva er egentlig BNP?

Publisert:

Endret:

Bruttonasjonalproduktet (BNP)  er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2019 var BNP i Norge på 3 549 milliarder kroner.

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med drøyt 765 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 650 kroner i 2019 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

1 Markedsverdi.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BNP 91.53 102.897 114.362 129.928 150.379 171.849 196.119 220.968 243.888 269.067 318.279 365.013 404.325 449.657 506.486 562.402 581.913 634.875 664.084 708.635 749.86 790.087 813.093 855.4 897.243 963.138 1054.672 1141.34 1163.178 1265.689 1507.283 1564.306 1561.026 1620.364 1783.02 1989.987 2216.317 2350.173 2607.09 2428.481 2591.479 2792.683 2964.053 3071.224 3140.814 3111.168 3098.148 3295.382 3530.86 3549.36
BNP Fastlands-Norge 84.684 95.806 106.868 120.72 139.76 160.477 182.173 205.919 222.396 237.848 264.619 301.452 336.748 370.43 409.163 458.794 515.505 571.608 606.744 619.6 639.732 670.016 697.418 731.043 769.888 828.65 876.426 946.567 1020.047 1074.477 1144.236 1211.504 1259.537 1308.904 1408.931 1515.409 1662.704 1830.144 1944.983 1963.405 2075.344 2158.545 2294.24 2418.891 2533.745 2614.084 2691.604 2792.034 2906.871 3038.591

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2018 til 2019 var på 1,2 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten på 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på - 1,7 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2019 ble 45 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, 24 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 29 prosent ble investert. De resterende 2 prosentene representerer overskuddet i eksporten av varer og tjenester.

Interessert i flere tall om Norge? Her er Dette er Norge 2020

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 51 prosent over gjennomsnittet i EU i 2018 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2018. EU28=100

BNP per innbygger 2018 BNP per innbygger 2018
Albania 31
Bosnia-Hercegovina 31
Hellas 68
Polen 70
Spania 91
Italia 96
Frankrike 104
Storbritannia 105
Finland 111
Sverige 120
Tyskland 122
Danmark 128
Nederland 129
Island 130
Norge 151
Sveits 155
Irland 189
Luxembourg 261

Kontakt