Hva er egentlig BNP?

Publisert:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. 

BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2016 var BNP i Norge på 3 113 milliarder kroner.

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med over 700 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 000 kroner i 2016 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BNP 91.5 102.9 114.4 129.9 150.4 171.8 196.1 221.0 243.9 269.1 318.3 365.0 404.3 449.7 506.5 562.4 581.9 634.9 664.1 708.6 749.9 790.1 813.1 855.4 897.2 963.1 1054.7 1141.3 1163.2 1265.7 1507.9 1564.6 1560.2 1619.6 1782.0 1988.9 2215.3 2349.9 2605.4 2429.7 2590.1 2792.0 2965.2 3071.1 3140.4 3117.4 3112.7
BNP Fastlands-Norge 84.7 95.8 106.9 120.7 139.8 160.5 182.2 205.9 222.4 237.8 264.6 301.5 336.7 370.4 409.2 458.8 515.5 571.6 606.7 619.6 639.7 670.0 697.4 731.0 769.9 828.6 876.4 946.6 1020.1 1074.5 1144.8 1211.8 1258.7 1308.2 1407.9 1514.4 1661.7 1829.8 1943.3 1964.6 2074.0 2157.8 2295.4 2418.8 2533.3 2620.0 2715.9

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2015 til 2016 var på 1 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten – 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009 med volumnedgang i BNP på 1,6 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2016 ble 45 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, 24 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 29 prosent ble investert. Den resterende prosenten representerer eksportoverskuddet.

Interessert i flere tall om Norge? Her er «Dette er Norge 2017»

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 60 prosent over gjennomsnittet i EU i 2015 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2015

BNP per innbygger 2015 BNP per innbygger 2015
Bosnia-Hercegovina 28 0
Albania 30 0
Hellas 68 0
Polen 69 0
Spania 90 0
Italia 96 0
Frankrike 106 0
Storbritannia 108 0
Finland 109 0
Island 123 0
Sverige 124 0
Tyskland 124 0
Danmark 127 0
Nederland 128 0
Norge 0 160
Sveits 162 0
Irland 177 0
Luxembourg 264 0

Kontakt