Hva er egentlig BNP?

Publisert:

Endret:

Bruttonasjonalproduktet (BNP)  er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP uttrykker den økonomiske merverdien som opptjenes gjennom produksjon. Det er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2017 var BNP i Norge på 3 299 milliarder kroner.

Hva er BNP Fastlands-Norge?

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med over 700 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 000 kroner i 2017 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

1 Markedsverdi.

Figur 1. BNP og BNP Fastlands-Norge¹

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1922 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BNP 91.53 102.897 114.362 129.928 150.379 171.849 196.119 220.968 243.888 269.067 318.279 365.013 404.325 449.657 506.486 562.402 581.913 634.875 664.084 708.635 749.86 790.087 813.093 855.4 897.243 963.124 1054.66 1141.32 1163.19 1265.7 1507.89 1564.59 1560.18 1619.61 1781.98 1988.94 2215.31 2351.03 2608.81 2431.2 2593.74 2795.76 2968.26 3075.58 3146.66 3118.12 3117.03 3299.01
BNP Fastlands-Norge 84.684 95.806 106.868 120.72 139.76 160.477 182.173 205.919 222.396 237.848 264.619 301.452 336.748 370.43 409.163 458.794 515.505 571.608 606.744 619.6 639.732 670.016 697.418 731.043 769.888 828.636 876.411 946.551 1020.06 1074.49 1144.84 1211.78 1258.69 1308.15 1407.89 1514.36 1661.7 1831 1946.7 1966.12 2077.6 2161.62 2298.45 2423.24 2539.6 2621.03 2717.31 2802

Hva er volumvekst?

Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2016 til 2017 var på nesten 2 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten – 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009 med volumnedgang i BNP på 1,6 prosent.

BNP kan også ses på som et mål på sluttanvendelse av varer og tjenester. I 2017 ble 45 prosent av BNP forbrukt av husholdningene og ideelle organisasjoner, 24 prosent ble forbrukt av offentlig forvaltning og 29 prosent ble investert. Den resterende prosenten representerer eksportoverskuddet.

Interessert i flere tall om Norge? Her er «Dette er Norge 2018»

Over gjennomsnittet i EU

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 48 prosent over gjennomsnittet i EU i 2016 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Figur 2. BNP per innbygger i enkelte land. Prisnivåjustert. 2016

BNP per innbygger 2016 BNP per innbygger 2016
Albania 29 0
Bosnia-Hercegovina 32 0
Hellas 68 0
Polen 68 0
Spania 92 0
Italia 97 0
Frankrike 104 0
Storbritannia 107 0
Finland 109 0
Sverige 123 0
Tyskland 123 0
Danmark 124 0
Nederland 128 0
Island 128 0
Norge 0 148
Sveits 161 0
Irland 183 0
Luxembourg 258 0

Kontakt