Mynter og person, illustrasjon
  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva kan dere bruke videre av det dere nå kan i andre timer og oppgaver i samfunnsøkonomifaget?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • Kjenne til realligningen og sammenhengene den uttrykker
  • Kunne bruke realligningen til å analysere sentrale sammenhenger mellom tilgangen på og bruken av varer og tjenester i økonomien
  • Ha kunnskap om tallene for Norge for de sentrale størrelsene i realligningen og om Norges handel med utlandet
  • Lære sentrale makroøkonomiske begreper knyttet til realligningen og BNP
  • Kunne definere inflasjon, faste og løpende priser
  • Kjenne til bruk av BNP i sammenligninger av materiell levestandard mellom ulike land