404468
/utdanning/statistikker/fagskoler/aar
404468
statistikk
2020-04-02T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
fagskoler, Fagskoler, fagskolestudenterUtdanning, Fagskoleutdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Fagskoler

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

17 882

studenter i fagskoleutdanning høsten 2019

Studenter i fagskoleutdanning
20182019
Antall studenter16 30817 882
Andel kvinner43,244,8
Andel i offentlige skoler49,848,8
Andel i 2-årige studier55,552,2
 
2017-20182018-2019
Fullførte fagskoleutdanninger5 6755 971
Andel kvinner50,151,7
Andel i offentlige skoler47,844,7
Andel i 2-årige studier43,341,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Alder på studenter i fagskoleutdanning

Alder på studenter i fagskoleutdanning
2019
TotaltOffentligPrivat
Antall studenter i alt17 8828 7299 153
Andel 20 år og yngre6,34,67,8
Andel 21-25 år29,231,227,3
Andel 26-30 år19,421,317,6
Andel 31-35 år14,315,812,8
Andel 36-40 år10,811,010,5
Andel 41-45 år7,97,28,6
Andel 46-50 år6,55,27,7
Andel 51 år og eldre5,73,67,6

Tabell 2 
Innvandringskategori for studenter i fagskoleutdanning

Innvandringskategori for studenter i fagskoleutdanning
2019
Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt17 88255,244,848,851,2
Innvandrere2 46337,063,032,467,6
Norskfødte med innvandrerforeldre30362,437,630,469,6
Den øvrige befolkningen15 11658,042,051,948,1

Tabell 3 
Gjennomføring og status 5 år etter oppstart for nye studenter i fagskoleutdanning

Gjennomføring og status 5 år etter oppstart for nye studenter i fagskoleutdanning1
2014-2018
AntallProsent
Alle, uansett varighetUnder 2 år2 årAlle, uansett varighetUnder 2 år2 år
1Studenter som startet i fagskoleutdanning første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2009 blir start i perioden 1.10.2008 - 30.9.2009)
Begge kjønn8 7374 2574 480100,0100,0100,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år4 1652 3591 80647,755,440,3
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år9088382510,41,918,4
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år0000,00,00,0
Fullført annen utdanning5492802696,36,66,0
Ikke fullført3 1151 5351 58035,736,135,3
Menn4 7811 1673 614100,0100,0100,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år2 0025491 45341,947,040,2
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år7821976316,41,621,1
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år0000,00,00,0
Fullført annen utdanning188721163,96,23,2
Ikke fullført1 8095271 28237,845,235,5
Kvinner3 9563 090866100,0100,0100,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år2 1631 81035354,758,640,8
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år12664623,22,17,2
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år0000,00,00,0
Fullført annen utdanning3612081539,16,717,7
Ikke fullført1 3061 00829833,032,634,4

Tabell 4 
Fagfelt og varighet for studenter i fagskoleutdanning

Fagfelt og varighet for studenter i fagskoleutdanning
2019
Alle, uansett varighetVarighet
Under 2 år2 år
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
Fagfelt i alt17 8822 2126 3407 6621 668
Humanistiske og estetiske fag1 898242388324944
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk2923825400
Samfunnsfag og juridiske fag19649149736
Økonomiske og administrative fag1 6083611 2111521
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7 6547041326 272546
Helse-, sosial- og idrettsfag4 5504734 050126
Primærnæringsfag164719300
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 52027419895395

Tabell 5 
Innvandringskategori og kjønn for fullførte fagskoleutdanninger

Innvandringskategori og kjønn for fullførte fagskoleutdanninger
2018-2019
AntallAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt5 97148,351,744,755,3
Innvandrere73226,573,530,269,8
Norskfødte med innvandrerforeldre9341,958,128,072,0
Den øvrige befolkningen5 14651,548,547,053,0

Tabell 6 
Varighet og fagfelt for fullførte fagskoleutdanninger

Varighet og fagfelt for fullførte fagskoleutdanninger
2018-2019
Under 2 år2 år
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
Fagfelt i alt5 9718992 6111 984477
Humanistiske og estetiske fag79680271107338
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk1412611500
Samfunnsfag og juridiske fag10725134623
Økonomiske og administrative fag736142581211
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag2 050289471 62688
Helse-, sosial- og idrettsfag1 4621341 32314
Primærnæringsfag116546002
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag56314920120211

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober–30. september. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk på fagskoleområdet.

 
What do you want to do ?
New mail

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Igangværende utdanning: Studenter som er registrert ved en fagskole per 1. oktober.

Fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når utdanningsinstitusjonen har utstedt vitnemål eller på en annen måte har godkjent at han/hun har oppfylt de krav som stilles for gjennomføring av vedkommende utdanning.

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier: (1) Utdanning på grunnskolenivå, (2) Videregående utdanning, (3) Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år) og (4) Lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er «kort høyere utdanning» betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået.

Studenter med innvandrerbakgrunn: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Skolefylke: Det fylket hvor lærestedet har adresse.

Eierforhold: Skolene blir inndelt etter offentlig og private eiere.

Alder: Beregnes per 31. desember.

 
What do you want to do ?
New mail

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skoleslag er inndelt etter Standard for næringsgruppering. Begge standarder er tilgjengelige via SSBs standardbase.

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - The International Standard Classification of Education.

 
What do you want to do ?
New mail

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger. 

 
What do you want to do ?
New mail

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig i april/mai.

 
What do you want to do ?
New mail

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til OECD, Unesco og Eurostat (U-O-E).

 
What do you want to do ?
New mail

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Statistisk sentralbyrå kan på oppdrag levere utfyllende data og tabeller knyttet til denne statistikken. Bestilling av oppdrag sendes til oppdragutdanning@ssb.no. Pris på oppdrag vil avhenge av omfanget i bestillingen.

 
What do you want to do ?
New mail

Bakgrunn

Formål og historie

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere fagskolesektoren i Norge. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte student.

Fra og med 2015 ble fagskolestatistikken et eget statistikkområde. Før 2015 var statistikk på fagskoleområdet inkludert i statistikk for videregående opplæring.

De årlige studentopplysningene ligger til grunn for statistikk om studenter ved fagskoler og inngår også i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken - data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre, som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser om studenter i fagskoler i Norge.

 
What do you want to do ?
New mail

Brukere og bruksområder

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

 
What do you want to do ?
New mail

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

 
What do you want to do ?
New mail

Sammenheng med annen statistikk

Data for fagskoler benyttes som grunnlagsdata i KOSTRA. Statistikk om fagskoler finnes også i Database for statistikk om høgere utdanning – fagskolestatistikk (DBH-F).

Data om fagskolestudenter blir slått sammen med de andre skoleslagene og inngår i datagrunnlaget for Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Les om de ulike skoleslagene her.

 
What do you want to do ?
New mail

Lovhjemmel

Lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

 
What do you want to do ?
New mail

EØS-referanse

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

 
What do you want to do ?
New mail

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 01.10. og avsluttet utdanning ved i perioden 1. oktober–30. september. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk på fagskoleområdet.

 
What do you want to do ?
New mail

Datakilder og utvalg

Data om fagskoler hentes fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), som innhenter data fra den enkelte fagskole.

Statistikken er basert på fulltelling, det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken.

 
What do you want to do ?
New mail

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling: Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning – fagskolestatistikk).

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført en maskinell mottakskontroll av utdanningsopplysningene. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene og sammenlikner med fjorårets opplysninger. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier.

I en grovkontroll sjekkes de prosentvise variasjonene for studenter i fagskoleutdanning og fullførte fagskoleutdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets opplysninger.

Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av Det sentrale folkeregister (DSF)) for å finne korrekte fødselsnummer. Fagskolenes organisasjonsnummer kontrolleres mot Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). En gyldighetskontroll sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidingen av opplysningene. Til slutt fjernes dubletter, som betyr at en student kun telles én gang selv om studenten er registrert ved flere utdanningsaktiviteter eller utdanningsinstitusjoner. I tillegg omkodes også enkelte variabler, som for eksempel alder per 31. desember.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av antall fagskolestudenter per 1.10 og avsluttende utdanningsaktiviteter i perioden 1. oktober–30. september.

 
What do you want to do ?
New mail

Sesongjustering

 

 
What do you want to do ?
New mail

Konfidensialitet

Hovedregelen er at man ikke kan offentliggjøre tall hvis færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

 
What do you want to do ?
New mail

Sammenlignbarhet over tid og sted

Startåret for innsamling av individbasert utdanningsstatistikk er 1973/74, og det har deretter blitt utgitt årlig statistikk på dette området. De fleste variablene er sammenliknbare over tid, mens andre har endret seg. Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er blitt omkodet for å gjøre sammenlikning med eldre årganger mulig. Andre endringer, som for eksempel næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke sammenliknes i samme grad.

 
What do you want to do ?
New mail

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av opplysninger der enheter vi undersøker ikke alltid er helt identiske med de enhetene vi ønsker å undersøke. Det kan også oppstå feil ved koding av de utdanningsopplysningene som hentes inn.

Feil kan skyldes opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift. De fleste feil i utdanningsstatistikken kan føres tilbake til grunnlagsmaterialet for statistikken. Når datamaterialet bygger på opplysninger gitt av den enkelte student er mulighetene for feil særlig aktuelt. Statistikken omfatter studenter som har betalt semesteravgift, og tallet på registrerte studenter vil kunne avvike noe fra aktive studenter da en del av de som betaler semesteravgift ikke planlegger å gjennomføre emner eller kurs. Det finnes ikke godt nok grunnlag for å anslå hvor stort avvik dette medfører.

SSBs offisielle tellingsdato for studenter som er i gang med utdanning, er 1. oktober. Hvis dataleverandørene bruker en annen tellingsdato kan dette føre til at studentstatistikken ikke blir helt korrekt. Andre mulige feil kan være at personer som blir rapportert som igangværende studenter skulle ha blitt innrapportert som personer som har avsluttet en utdanning.

 
What do you want to do ?
New mail

Revisjon

Se SSBs prinsipper for revisjon.

 
What do you want to do ?
New mail

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB