Ferske tall for statistikken utenrikshandel med varer viser at Norge eksporterte varer for 173,2 milliarder kroner i oktober. Det er mer enn 20 prosent ned fra september 2022. I historisk sammenheng er eksporten fortsatt ekstraordinær høy, og både olje, gass, og fastlandseksporten bidrar til dette - selv om de svinger en del mot tidligere perioder. Blant annet er eksportverdien av naturgass i oktober lavere enn for ett år siden. Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. er med 59,1 milliarder kroner nær uendret fra foregående måned. 

Importen av varer endte på 91,2 milliarder kroner i oktober, som er over 25 prosent høyere enn til samme tid i fjor. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på 82,0 milliarder kroner, som er 2,8 prosent svakere enn i fjor og nesten 33 prosent mindre enn i foregående måned.

- I løpet av det siste året har den norske kronen svekket seg betydelig mot viktige utenlandske valutaer. Dette har betydelig innvirkning på handelstallene, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Ifølge Norges Bank har kronen svekket seg betydelig det siste året. Den importveide kronekursen I44, som er en indeks av de mest brukte valutaene Norge selger varer i, viser en 12-måneders svekkelse på 7,3 prosent i oktober. For US-dollar derimot har kronen svekket seg med hele 25,0 prosent siden oktober 2021. 

Figur 1. Handelsbalansen

Økt oljepris

Det ble utført olje til en verdi av 47,2 milliarder kroner i oktober. Dette er en oppgang på 42,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Etter tre sammenhengende måneder med fall, økte prisen til 978 kroner fatet i oktober, som er 292 kroner mer enn i fjor.

- Grunnen til prisveksten kommer blant annet av at råoljen hovedsakelig handles i amerikanske dollar, og svekkelsen av kronen i oktober har hatt en positiv innvirkning på oljeprisen målt i norske kroner, sier seksjonssjef Therese Vestre.

OPEC+ vedtok også kutt i oljeproduksjonen i begynnelsen av måneden, som har bidratt til økt pris. Det ble ført ut 48,3 millioner fat råolje i løpet av oktober, omkring tilsvarende mengde som i fjor.

Lavere eksportverdi for naturgass

Det ble eksportert naturgass til en verdi av nesten 65 milliarder kroner i oktober. Dette er over 40 prosent mindre enn i september.

- Nedgangen skyldes en kraftig prisnedgang i oktober. Prisen på den nederlandske gassbørsen TTF har falt gjennom hele oktober. Prisnedgangen forklares hovedsakelig av at gasslagrene er fylt opp samt mildt vær i løpet av oktober, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble utført 10,1 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i oktober, en nedgang på 3,6 prosent fra samme måned i fjor. Naturgass gjort flytende utgjør 3,4 milliarder kroner av naturgasseksporten.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 3. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 686 kroner per fat i oktober 2021 til 978 kroner per fat i oktober 2022. Det ble utført 48,4 millioner fat råolje i oktober 2021 mot 48,3 millioner fat i oktober 2022.

Fastlandseksport på nesten 60 milliarder kroner

Fastlandseksporten endte på 59,1 milliarder kroner i oktober. Omtrent det samme som i september, men over 15 prosent høyere sammenlignet med oktober i fjor.

Nok en rekord for fiskeeksporten

Verdien av fiskeeksporten endte på hele 14,7 milliarder kroner i oktober, den hittil høyeste eksportverdien i en enkeltmåned. Verdien er 25,6 prosent høyere enn for 12-måneder siden og 3,8 prosent høyere enn i forrige måned.

- Oppgangen skyldes primært høyere priser og det ble utført 0,2 prosent mindre fisk i oktober sammenlignet med for 12 måneder siden, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 7,5 milliarder kroner i oktober og utgjør omkring halvparten av den totale fiskeeksporten. En stor andel av oppgangen skyldes høye laksepriser. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks endte på 71 kroner per kilo i oktober, mot 57 kroner per kilo i oktober i fjor.

Liten nedgang i metalleksporten

Det ble utført SITC gruppene 67 og 68. for 9,1 milliarder kroner i oktober, en nedgang på 1,6 prosent fra i fjor. SITC gruppen 684. stod for 4,3 milliarder kroner av dette. Prisene på metaller har sunket de siste månedene og det står mer om dette i produsentprisindeksen.

Lavere strømpris

Det ble utført og innført elektrisk strøm for henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner i oktober. Målt i megawatt timer økte eksporten med over 60 prosent sammenlignet med september i år. Samtidig er prisen på strøm betydelig lavere nå sammenlignet med tidligere måneder. Dette er blant annet forårsaket av lavere gasspriser, mildt vær og mye nedbør. Magasinstatistikken til Norges Vassdrag og Energidirektorat viser blant annet at fyllingsgraden i de tre sørligste prisområdene har steget betraktelig i løpet av oktober.

Dyr diesel

SITC gruppen 334. som bensin og diesel er en viktig eksportvare for Norge, og vi utførte slike produkter for 7,1 milliarder kroner i oktober. Dette er mer enn 25 prosent økning fra samme tid i fjor.

- Høyere priser er den viktigste årsaken til oppgangen av prisene på petroleumsproduktene. Ettersom det meste av norsk produksjon eksporteres, er vi samtidig avhengig av import fra utlandet. Vi innførte for 5,3 milliarder kroner av de tilsvarende varene, som er en økning på mer enn 130 prosent sammenlignet med fjoråret, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Figur 4. Fastlandseksport

Økt bilimport

Det ble importert biler for 8,9 milliarder kroner i oktober, godt over 50 prosent mer enn for ett år siden. Av dette utgjør elektriske biler 7,1 milliarder kroner. Importen av elektriske biler er i oktober nesten dobbelt så høy som den var i august.

Mindre handel med Russland

Nye innskrenkninger fra siste sanksjonspakke fra Russland ble vedtatt i EU 21. Juli, og trådde i kraft i Norge 26. August.

Norge importerte russiske varer for 1,1 milliarder kroner i oktober, en nedgang på 52,2 prosent fra samme måned i 2021 og 19,5 prosent lavere enn i forrige måned. Stopp i innførsel av ammoniakk og dyrefor trakk importen ned i oktober. Innførselen av raps- og rybsolje til fiskefor beløp seg imidlertid til 86,3 millioner kroner i oktober, 43,4 prosent mer enn i foregående måned.

Den russiske dieselimporten beløp seg til omtrent 780 millioner kroner i oktober, nesten fire ganger så mye som i oktober i fjor. Volumet har mer enn doblet seg i samme periode. Så langt i år er volumet 71,6 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Eksporten til Russland endte på 129 millioner kroner i oktober, 59 prosent mindre enn for 12 måneder siden og 12,8 prosent lavere enn i foregående måned. Mot oktober i fjor var det størst nedgang i eksporten av fiskefor.

Figur 5. Varehandel med Russland

Reviderte tall for olje og gass

Til denne publiseringen er tidligere 2022-tall for olje og gass reviderte. Størrelsen på revisjonene kan sees i statistikkbanken.