Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 16,5 prosent fra september til oktober. Nedgangen skyltes hovedsakelig reduserte priser på energivarer. PPI uten energivarene viste en oppgang på 1 prosent. Det var utvinning av råolje og naturgass, i tillegg til kraftforsyning, som bidro mest til prisnedgangen i oktober. En samlet prisoppgang i industrien, samt prisoppgang for tjenester til bergverksdrift og utvinning, var begge med på å dempe den totale nedgangen i PPI fra september til oktober.

Gassprisen mye ned, oljeprisen litt opp i oktober

Indeksen for utvinning av råolje og naturgass gikk ned med 31,8 prosent fra september til oktober.

- Et stort prisfall på naturgass i oktober bidro sterkt til nedgangen i produsentprisindeksen denne måneden, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Prisen på naturgass har falt med nærmere 70 prosent siden toppnivået i august i år. Siste måneds prisfall skyldes blant annet uvanlig mildvær over Europa med temperaturer langt over normalen for årstiden. I tillegg er fulle gasslagre i flere av de store EU-landene med på å redusere prispresset.  

Oljeprisen gikk litt opp i oktober og kan ha sammenheng med at oljekartellet Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og en bredere allianse med andre oljeproduserende land. ble enige om produksjonskutt for å hindre et ytterligere prisfall. 

Figur 1. Produsentprisindeksen totalt og olje og gassutvinning, 2015=100

Indeksen for kraftforsyning kraftig ned

Store nedbørsmengder i oktober økte fyllingsgraden i norske vannmagasiner slik at det ikke lenger var frykt for vannrasjonering. I tillegg var det relativt mye vind, og også fallende gasspriser i Europa. Alt dette bidro til at indeksen for kraftforsyning i PPI falt med 32,3 prosent fra september. Spotprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool (nordpoolgroup.com) gikk ned med 64 prosent i oktober.

Industriprisene stiger igjen i oktober

Etter to måneder med fallende priser, var det igjen prisoppgang i industrien fra september til oktober, opp 0,9 prosent.

- Det var petroleums- og kullvareindustrien og næringsmiddelindustrien, med oppganger på 3,5 og 1,6 prosent, som påvirket industriprisene mest, sier Espen Kristiansen.

I næringsmiddelindustrien var det fisk-skall og bløtdyr som hadde mest å si for prisoppgangen.

Det var også flere andre industrinæringer med økte priser siste måned, deriblant kjemisk og farmasøytisk industri, papir- og papirvareindustrien samt metallvareindustrien.

Figur 2. Produsentprisindeksen for industrien totalt og utvalgte industrinæringer, 2015=100

Prisene i metallindustrien har falt sammenhengende siden mai i år, og siste måneds prisfall på 0,9 prosent er med på å dempe den totale prisoppgangen i industrien. Her er det gruppen «jern og stål, samt ferrolegeringer» som har mest å si for nedgangen siste måned. Redusert etterspørsel i bygge- og anleggsnæringen blant annet på grunn av renteoppganger og lavere offentlige investeringer har påvirket prisen på metaller.