Statistikken for utenrikshandel med varer viser at det ble utført varer for totalt 1 873 milliarder kroner i 2023, ned 29,7 prosent fra 2022. Hovedårsaken til redusert eksport i 2023 er at inntekten fra gasseksporten var hele 775 milliarder kroner, eller 55 prosent, lavere. Verdien av importen for 2023 endte på 1 023 milliarder, ned 0,7 prosent fra 2022.

Dette resulterte i et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 849 milliarder – en halvering fra 2022, men likevel det nest høyeste handelsoverskuddet noensinne.

Reduserte gasspriser skyldes blant annet bedre tilgang på flytende naturgass og fyllingsgrad i europeiske gasslagre i 2023.

– Gassprisen har ligget på et betraktelig lavere nivå enn i rekordåret 2022. Likevel er prisen fortsatt dobbelt så høy sammenlignet med normalen i årene før uroen i gassmarkedet startet, sier seksjonsjef Therese Vestre.

Figur 1. Handelsbalansen, eksport og import. Mrd. Kr
Figur 1. Handelsbalansen, eksport og import. Mrd. Kr. Les mer om 
innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i viktige hovedtall som handelsoverskuddet og import og eksport.

Målt mot Norges Banks importveide kursindeks for viktige handelspartnere (I-44) (norges-bank-no) var kronen 8,5 prosent svakere i 2023. Målt mot euro var den hele 13,0 prosent svakere. En svakere krone virker positivt inn for lønnsomheten i eksportrettet industri, mens importvarene blir dyrere.

– Rentehevingen i desember bidro til at den norske kronen styrket seg mot utenlandsk valuta, men for 2023 sett under ett er utenrikshandelen preget av at kronen har vært eksepsjonelt svak, sier Therese Vestre.

Nedgang i importverdi i 2023

Desemberimporten på bare 76,7 milliarder kroner vippet verdien av totalimporten i negativ retning i forhold til 2022. Importen var 7,2 milliarder kroner lavere enn i 2022. Det har kun vært ett annet tilfelle av nedgang i totalimporten siden finanskrisen i 2009.

– Fallet i importverdien for 2023 er naturlig nok preget av lavere energipriser, og viser fall i importverdi for import av strøm på 13,9 milliarder kroner, hele 62,7 prosent, sier Therese Vestre.

Dessuten var det en stort fall i antall importerte biler. Importverdien sank med 22,4 prosent, og endte på 64,5 milliarder kroner i 2023.

Figur 2. Importvarer

¹ Personbiler er SITC 78120, industrimaskiner er summen av SITC 71, 72, 73 og 74
² Ble rettet fra "Klær og sko" til "Klær" 15. januar 2024, kl. 11.05.

Ellers har året vært sterkt preget av prisstigning. Konsumprisindeksen beskriver den kraftigste prisveksten siden 80-tallet og viser til en vekst på 7 prosent for importerte varer.

Viktige konsumvarer viste imidlertid nedgang både i importvolum og -verdi.

Importverdien for klær sank for første gang siden 2012. Importverdi i 2023 var 26,7 milliarder kroner, ned 6,9 prosent fra 2022. Fall i importen fra Kina er hovedårsaken.  Importert volum sank med hele 16,9 prosent og har ikke vært lavere siden 2002.

Tilsvarende er importvolumet for møbler det laveste siden 2004, volumet sank med 16,0 prosent. Importverdien sank med 1,5 milliarder kroner og endte på 19,2 milliarder i 2023.

Noen varer viser økning i importverdi, industrimaskiner endte på 116 milliarder kroner – en oppgang på 25,3 prosent. Veksten skyldes økte oljeinvesteringer drevet frem blant annet av oljeskattepakken og prisvekst.

Matvareimporten viser en oppgang i importverdi på 10,9 prosent og endte på 74 milliarder, mens volumet falt med 1,1 prosent.

Kraftig nedgang for eksport av olje og gass

I desember 2023 ble det eksportert naturgass for 55,2 milliarder kroner, dermed endte gasseksporten på 633 milliarder i 2023 – ned 55 prosent fra rekordåret 2022. Oljeeksporten falt med bare 5,5 prosent og endte på totalt 525 milliarder kroner i 2023.

Oljeprisen lå mellom 800 og 870 kroner fatet i første halvdel av 2023. Etter sommeren har den vært  utsatt for litt mer turbulens, blant annet på grunn av krigen i Gaza, og vært opp mot 960 kroner fatet.

Eksportvolumet i desember 2023 på 11,2 milliarder Sm3 var rekordhøyt (gassco.eu), for 2023 sett under ett var eksportvolumet på 111,5 milliarder Sm3, lavere enn det var både i 2022 og 2021. Utsatt vedlikehold fra 2022 er hovedårsaken.

Det ble eksportert nesten 55 millioner fat råolje i desember 2023, dermed endte totalt eksporterte fat på 615 millioner fat, drøyt 8 prosent høyere enn i 2022. Det er det høyeste antall eksporterte fat siden 2009 og forklares i hovedsak av økt produksjon fra Johan Sverdrup.

–  Handelsmønstrene påvirkes av den urolige verdenssituasjonen, sier seksjonsleder Therese Vestre.

Eksporten av olje til Kina, som lå på 85 millioner fat i 2021 er nede i under 7 millioner fat i 2023.

Eksporten av olje til Polen på nesten 93 millioner fat i 2023 er tidoblet i forhold til hva den var i 2021. Polen importerer ikke lenger russisk olje, og er nå den tredje største mottakeren av norsk råolje etter Storbritannia og Nederland

Økt fastlandseksport i 2023

Totalt eksporterte Norge Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. for 707,0 milliarder kroner i 2023, en oppgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2022.

– Den svake kronekursen har bidratt til at fiskeeksporten har nådd nye høyder målt i eksportverdi, opp 12,9 prosent fra 2022 til hele 165 milliarder kroner i 2023, sier Therese Vestre.

Lavere gasspris i 2023 sendte strømprisene ned, og ga sitt utslag i betydelig lavere eksportinntekter for strøm på 27,3 milliarder kroner, et fall på 38,9 prosent fra 2022.

Figur 3. Eksportvarer

¹ Metaller er SITC 67 og 68, maskiner er summen av SITC 71, 72, 73 og 74

Vekst i eksportverdi for laks, fall i volum 

Norge utførte 1,2 millioner tonn laks til en verdi av 122 milliarder kroner i året som gikk. Sammenlignet med 2022 er det er verdiøkning på 15,8 prosent, men en volumnedgang på 1,7 prosent.

Eksportvolumet av laks til Europa falt også i 2023, inflasjonen i Europa er høy og mange har svekket kjøpekraft. Eksportvolumet økte imidlertid til Asia og USA.