Oppjusteringen for 2023 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging. De økte anslagene har delvis sammenheng med økte priser på innsatsfaktorer i næringen. Investeringsanslaget for 2023 indikerer en vekst i løpende verdi på 18 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette er samme veksttakt som ble anslått i forrige undersøkelse.

Den sterke veksten som indikeres har sin bakgrunn i at det i desember i fjor startet opp svært mange nye feltutbygginger. Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men vil ha betydelige investeringer i år.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Noe høyere anslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 181,9 milliarder kroner. Dette er 1,9 prosent mer enn i førstegangsanslaget for 2024 gitt i forrige måling. Anslaget er videre hele 39 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 2. kvartal i fjor.  

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Nesten hele den indikerte veksten drives av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, gitt for et år siden. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien, ble det gitt gunstig beskatning på alle utbygginger det ble levert PUD på før utgangen av fjoråret. Det er bakgrunnen for at det ble levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Den sterke veksten som indikeres for 2024 kommer i stor grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå. Som figur 2 over viser har anslaget for 2023 økt mye siden anslaget gitt for et år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter de neste par årene er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året. Derfor bør den indikerte veksten som anslås nå for 2024 tolkes med forsiktighet.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Anslagene for felt i drift og letevirksomhet er begge noe høyere enn tilsvarende anslag for 2023. Det indikeres også en kraftig oppgang for kategoriene rørtransport og nedstengning og fjerning til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lave investeringsnivåer bidrar de bare i beskjeden grad til økningen som anslås for investeringene totalt. Det er bare anslaget for landvirksomhet som har lavere anslag for 2024 og som derfor bidrar til å trekke totalanslaget noe ned.

Anslaget for 2023 justeres videre opp

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 blir nå oppgitt til 197,8 milliarder kroner, som er om lag 10 milliarder kroner mer enn i forrige undersøkelse. Det er hovedsakelig innen felt i drift og feltutbygging økningen kommer, men anslagene oppjusteres også noe på de andre investeringsområdene. For felt i drift og feltutbygging samlet sett er det spesielt innenfor underkategorien varer investeringene øker fra forrige måling, mens de andre kategoriene tjenester og produksjonsboring har en mer moderat økning. Det har ikke kommet til nye prosjekter, så økningen kommer på allerede eksisterende felt. Økningen kommer også til tross for at et av de nye utbyggingsprosjektene er blitt kansellert siden forrige måling, og anslagene for dette prosjektet er derfor tatt ut av denne målingen, både for i år og til neste år. Noe av økningen i anslaget har sammenheng med veksten i prisene på mange investeringsvarer. Vinterens svekkelse av den norske kronen mot dollar og euro har forsterket denne prisveksten målt i norske kroner, som igjen har økt oljeselskapenes investeringsbudsjetter. Ifølge foreløpige tall fra Kvartalsvis Nasjonalregnskap har investeringsprisene i petroleumssektoren økt med 8,1 prosent i 1. kvartal sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 er nå 18 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 2. kvartal i fjor. Det er den samme veksten som ble indikert for 2023 i forrige måling. Som figur 2 over viser har anslagene for 2022 gitt i investeringsåret økt i alle målinger, også mot slutten av anslagssyklusen, som er uvanlig. Dette skjedde hovedsakelig som følge av at det kom til mange utbygginger gjennom fjoråret. Det er ikke ventet å komme til mange nye utbygginger i inneværende år, derfor er det trolig at den videre anslagsutviklingen for 2023 kan bli flatere enn den tilvarende anslagsutviklingen for 2022, noe som i så fall vil gi en lavere investeringsvekst i 2023 enn det som indikeres nå.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 4 over viser er det feltutbygging som også driver oppgangen som indikeres for 2023. De andre kategoriene har samlet sett et negativt bidrag. Felt i drift og rørtransport bidrar litt til høyere investeringer mens leting, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning bidrar til å dempe veksten i 2023.

Sesongjustert investeringsvekst i 1. kvartal

Investeringene i 1. kvartal endte på 45,3 milliarder kroner. Dette er 8,6 prosent lavere enn det som ble anslått i 1. kvartal, og er 7,2 prosent lavere enn de påløpte investeringene i 4. kvartal 2022, ujustert. Den sesongjusterte veksten fra 4. til 1. kvartal ble derimot klart positiv med 4,4 prosent. Bakgrunnen for dette er at investeringene sesongmessig pleier å være langt lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal. Den sesongjusterte oppgangen fra 4. til 1. kvartal kom hovedsakelig innenfor feltutbygging, mens det var lavere aktivitet spesielt innen felt i drift i 1. kvartal.