Sjøtransport

Statistikk

Driftsundersøkelse for sjøfart
Statistikken viser hvordan inntekter og kostnader fordeler seg i næringen
Godstransport på kysten
Statistikken viser omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø.
Handelsflåten, norskregistrerte skip
Statistikken viser den norske handelsflåtens størrelse og struktur.
Innenlandsk transport
Statistikken viser innenlandsk person- og godstransport, etter transportmåte.
Kollektivtransport
Statistikken omfatter all rutegående transport med buss, båt og bane
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
Statistikken beskriver prisutviklingen for innsatsfaktorene i innenriks sjøtransport.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
Statistikk over blant annet driftsutgifter til kommune- og fylkesveier.
Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart
Formålet med statistikken er å vise aktiviteten til rederier i norsk nærsjø- og innenriksfart.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Kystverkets virksomhet
Statistikken viser aktiviteter, tjenester og resultater innenfor Kystverkets arbeid med sjøsikkerhet og beredskap.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Sjøulykker
Gir opplysninger om tallet på forliste og havarerte skip samt antall omkomne og skadede.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Skipsanløp i norske og utenlandske havner
Statistikken beskriver trafikken med norske skip i utlandet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9
 1. Stabil utvikling for handelsflåten

  Ved utgangen av 2023 var det totalt 1591 skip i den norske handelsflåten. Av disse fartøyene var 1407 norskeide, en nedgang på 20 skip sammenlignet med året før. Antallet utenlandskeide fartøy økte med 19 skip i samme periode.

 2. Mindre godstransport mellom norske havner

  I løpet av perioden 2021 til 2022 opplevde norske havner en nedgang på 4,8 prosent i mengden gods som ble lastet og losset. Innenrikstransporten ble redusert med 9,8 prosent, mens volumet av gods til og fra utenlandske havner gikk ned med 2,8 prosent.

 3. Høyere drivstoffpriser ga økte sjøtransportkostnader

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøtransport økte med 21 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser for marine gassoljer.

 4. Revisjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Fra og med første kvartal 2022 blir en revidert versjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart publisert på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside.

 5. Økte drivstoffkostnader for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 12 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser på marint drivstoff.

 6. Flere norskeide skip i handelsflåten

  Det var i alt 1603 skip i den norske handelsflåten ved utgangen av 2021. Dette er en økning på 32 skip sammenlignet med året før. Norskeide skip sto for hele denne økningen.

 7. Økning i antall ladestasjoner for ferjer og anlegg for landstrøm

  Antall ladestasjoner for ferjer er firedoblet mellom 2019 og 2021. I samme periode økte antall landstrømanlegg fra 92 til 177.

 8. Økt godstransport til utenlandske havner

  Godsmengden lastet og losset i norske havner økte med 4,9 prosent fra 2019 til 2020. Godsvolumet til utenlandske havner økte med 9,8 prosent i samme periode.

 9. Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart

  Samlede bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorar for utenriks sjøfart utgjorde 146,1 milliarder kroner i 2019 eller en økning med 7,1 prosent fra 2018.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet sjøtransport.