Som følge av høyere priser på marine gassoljer økte drivstoffkostnadene med 57 prosent fra 4 kvartal 2021 til 4 kvartal 2022. Det viser tall fra statistikken Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart. Drivstoff utgjør en betydelig andel av de samlede kostnadene for fartøytypene i indeksen. De høye drivstoffprisene bidrar derfor til økte kostnader for samtlige fartøytyper. Drivstoffprisen var på sitt høyeste 3. kvartal 2022 og gikk ned med i underkant av 4 prosent i 4. kvartal 2022.

Kostnadene for drift av ferger og små hurtigbåter økte med 20 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Drift av store hurtigbåter økte med 22 prosent, mens kostnader knyttet til drift av andre fraktefartøy økte med 23 prosent i samme periode. For fartøytypen slep og havnebuksering økte kostnadene med 16 prosent.

Økte rentekostnader

Rentekostnader økte med 96 prosent mellom 4. kvartal 2021 og 4. kvartal 2022. Sammenlignet med drivstoff utgjør rentekostnader en lavere prosentvis andel av de totale driftskostnadene for fartøytypene i indeksen. Økte rentekostnader har derfor mindre påvirkning på totalindeksene enn de økte drivstoffprisene.

Figur 1. Kostnadsindekser for fartøygrupper i innenriks sjøfart

Figur 1 viser kostnadsutvikling for de ulike fartøytypene i kostnadsindeksen for innenriks sjøfart. Med unntak av slep og havnebuksering har fartøytypene en forholdsvis lik utvikling over tid. Årsaken til at slep og havnebuksering skiller seg ut er at drivstoffkostnader er vektet lavere for slepebåter sammenlignet med de andre fartøytypene.

Kostnadsindeksen for innenriks sjøtransport uten drivstoffkostnader økte med i underkant av 10 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Økningen skyldes hovedsakelig høyere mannskapskostnader.

Elektrisitet og naturgass som drivstoffkomponenter

Fra og med 4. kvartal 2021 er elektrisitet og naturgass tilgjengelige som drivstoffkomponenter i kostnadsindeks for innenriks sjøtransport. Delindekser for elektrisitet og naturgass finnes i statistikkbanktabell 13879