I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for innenriks sjøfart har Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samarbeid med referansegruppen blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen.

Ny referanseperiode (4. kvartal 2021 = 100)

Den reviderte versjonen av kostnadsindeks for innenriks sjøfart er beregnet med fjerde kvartal 2021 som . Tidligere perioder for indeksen er omregnet slik at indekstallene er tilpasset den nye referanseperioden. Dersom man har bruk for indeksverdiene frem til 4 kvartal 2021 med 4 kvartal 2016 som referanseperiode er disse tilgjengelige i tabell 11585 og 11586 i statistikkbanken under avsluttede tidsserier. Selv om indekstallene er ulike, er endringstallene de samme.

Prisjusterte vekter

I forbindelse med flyttingen av referanseperioden er kostnadsindeksens vektgrunnlag også oppdatert. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen. Vektgrunnlaget i indeksen er i utgangspunktet basert på en analyse av regnskapsdata fra 2015. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt av prisnivået 2021. Nye og gamle vekter ligger tilgjengelig i «Om statistikken».

Fra realrente til nominell rente

SSB vil heretter bruke nominell rente i stedet for realrente ved beregningen av kapitalkostnader i kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Denne endringen gjelder fra og med første kvartal 2022.