I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for innenriks sjøfart har Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samarbeid med referansegruppen blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen.

Ny referanseperiode (4. kvartal 2021 = 100)

Den reviderte versjonen av kostnadsindeks for innenriks sjøfart er beregnet med fjerde kvartal 2021 som Perioden hvor kostnadsindeksen er lik 100.. Tidligere perioder for indeksen er omregnet slik at indekstallene er tilpasset den nye referanseperioden. Dersom man har bruk for indeksverdiene frem til 4 kvartal 2021 med 4 kvartal 2016 som referanseperiode er disse tilgjengelige i tabell 11585 og 11586 i statistikkbanken under avsluttede tidsserier. Selv om indekstallene er ulike, er endringstallene de samme.

Prisjusterte vekter

I forbindelse med flyttingen av referanseperioden er kostnadsindeksens vektgrunnlag også oppdatert. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen. Vektgrunnlaget i indeksen er i utgangspunktet basert på en analyse av regnskapsdata fra 2015. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i et gjennomsnitt av prisnivået 2021. Nye og gamle vekter ligger tilgjengelig i «Om statistikken».

Fra realrente til nominell rente

SSB vil heretter bruke nominell rente i stedet for realrente ved beregningen av kapitalkostnader i kostnadsindeks for innenriks sjøfart. Denne endringen gjelder fra og med første kvartal 2022.