Tall fra statistikken Skip for frakt av passasjerer eller gods på 100 bruttotonn eller mer. viser at antall fartøy i den norske handelsflåten har økt med 15 prosent de siste ti årene. Dette tilsvarer en økning på 211 skip. I overkant av 78 prosent av denne økningen skyldes flere norskeide fartøy i skipsregistrene Norsk Ordinært Skipsregister. og Norsk Internasjonalt Skipsregister.. Økningen det siste året skyldes utelukkende norskregistrerte fartøy som har økt med til sammen 60 skip.

Passasjerskip utgjør den største fartøygruppen i handelsflåten og økte fra 470 fartøy i 2020 til 479 fartøy ved utgangen av 2021. Antallet stykkgodsskip økte fra 325 til 337 fartøy i samme periode og var den fartøygruppen som økte mest.

Figur 1. Antall skip i handelsflåten etter år

Stabil bruttotonnasje

Bruttotonnasjen i handelsflåten har i løpet av de siste ti årene økt med i underkant av 23 prosent. Den største bidragsyteren til denne økningen er fartøy registrert i NIS. Bruttotonnasjen for disse fartøyene har økt med 1,6 millioner Standardisert mål på volum av alle benyttede rom i et skip. Angis i tonnasjeenhet som tilsvarer rundt 2,83 kubikkmeter. i perioden 2012 til 2021. Dette tilsvarer en økning på over 16 prosent. Ved utgangen av 2021 var den samlede bruttotonnasjen registrert i NIS i overkant av 17 millioner bruttotonn. Bruttotonnasjen for skipene registrert i NOR har holdt seg stabilt på rundt 2 millioner bruttotonn i den samme perioden. Når det gjelder det siste året har bruttotonnasjen for handelsflåten vært stabil med en økning på under en prosent.

Figur 2. Tusen bruttotonn i handelslfåten etter eierskap og år (NOR = Norskeid+utenlandskeid)