Samlet sett ble i underkant av 215 millioner tonn gods lastet og losset i norske havner i 2022. Det viser tall fra statistikken Godstransport på kysten. Av dette godset gikk 73 prosent til eller fra en utenlandsk havn, mens i overkant av 26 prosent ble fraktet innenriks eller til/fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 1. Godsmengde (millioner tonn), etter opprinnelse/destinasjon

I løpet av de siste fem årene har det vært en nedgang på 21 prosent i mengden gods som blir transportert innenriks. Til sammenligning har godstransporten mellom norske og utenlandske havner økt med 17 prosent i samme periode.

Mest tørr bulk over norske havner 

Like under 50 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner i 2022 ble fraktet som Malm, kull, landbruksprodukter og annen tørrlast som blir fraktet uten lastbærer., mens 40 prosent av godset ble fraktet som Flytende gass, råolje, oljeprodukter og annen flytende last som blir fraktet uten lastbærer.. Av dette utgjorde eksport av våt og tørr bulk til utenlandske havner, i hovedsak råolje, petroleumsprodukter, malm og mineralråstoffer, 67 prosent av volumet.

Andelen Skogbruksprodukter, jern- og stålprodukter og annet stykkgods som ikke blir fraktet i containere eller på mobile fraktenheter. utgjorde 5 prosent av den samlede godsmengden i 2022, mens gods fraktet i Containere: Standardiserte lastbærere på minst 20 fot som enten løftes av og på skipet (Lo-Lo) eller rulles av og på skipet ved bruk av mobile fraktenheter (Ro-Ro) eller på Lastebiler, trekkbiler, godstilhengere, semitrailere uten trekkvogn, spesialtilhengere for sjøtransport, personbiler, busser og andre mobile enheter som blir brukt til frakt av gods eller passasjerer. utgjorde henholdsvis 4 prosent og 2 prosent av det totale volumet.

Figur 2. Godsmengde (tonn), etter lastetype.

Bergen og Omland var størst

Havneanleggene i Bergen og Omland sto alene for 27 prosent av den samlede godsmengden i 2022, hovedsakelig som følge av lasting av råolje og petroleumsprodukter til utlandet.

Utskiping av malm gjorde at Narvik sto for like over 10 prosent av den samlede godsmengden. Til sammenligning utgjorde havneanleggene som rapporterer under Porsgrunn (Grenland), Haugesund (Karmsund), Oslo og Kristiansund til sammen 14 prosent av den samlede godsmengden i 2022.