Samlet sett ble i underkant av 222 millioner tonn gods lastet og losset i norske havner i 2020. Noe over 70 prosent av godset gikk til eller fra en utenlandsk havn, mens i underkant av 30 prosent ble fraktet innenriks i Norge eller til/fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 1. Godsmengde (tonn), etter opprinnelse/destinasjon

Siden 2015 har volumet av gods mellom norske og utenlandske havner økt med 23 prosent. Godsmengden mellom norske havner er redusert med i underkant av 13 prosent i samme periode.

Mest tørr bulk over norske havner

I underkant av 48 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner i 2020 ble fraktet som Malm, kull, landbruksprodukter og annen tørrlast som blir fraktet uten lastbærer., mens 42 prosent ble fraktet som Flytende gass, råolje, oljeprodukter og annen flytende last som blir fraktet uten lastbærer.. Av dette utgjorde utskiping av våt bulk og tørr bulk til utenlandske havner, i hovedsak råolje, petroleumsprodukter, malm og mineralråstoffer, 62 prosent av volumet.

Andelen Skogbruksprodukter, jern- og stålprodukter og annet stykkgods som ikke blir fraktet i containere eller på mobile fraktenheter. utgjorde 5 prosent av den samlede godsmengden i 2020, mens gods fraktet i Standardiserte lastbærere på minst 20 fot som enten løftes av og på skipet (Lo-Lo) eller rulles av og på skipet ved bruk av mobile fraktenheter (Ro-Ro). eller på Lastebiler, trekkbiler, godstilhengere, semitrailere uten trekkvogn, spesialtilhengere for sjøtransport, personbiler, busser og andre mobile enheter som blir brukt til frakt av gods eller passasjerer. utgjorde henholdsvis 3,6 prosent og 1,4 prosent av det totale volumet.

Figur 2. Godsmengde (tonn), etter lastetype. 2020

Bergen og Omland var størst

Havneanleggene i Bergen og Omland sto alene for 26 prosent av den samlede godsmengden i 2020, hovedsakelig som følge av lasting av råolje og petroleumsprodukter til utlandet.

Til sammenligning bidro utskiping av malm til at Narvik utgjorde like over 10 prosent av gods lastet og losset. Deretter følger havneanleggene som rapporterer under Porsgrunn, Tønsberg og Haugesund med rundt 5 prosent hver av godsmengden over norske havner.