Valgurne med det norske flagget på og stemmeseddel, illustrasjon

Grafisk kan vi framstille bildet av de stemmeberettigede slik dere ser i figur 3:

Figur 3. Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn 1815 - 2021

I 1815 hadde ikke kvinner stemmerett i det hele tatt. Heller ikke alle menn hadde stemmerett ved valget i 1815. Menn hadde stemmerett hvis de

 • var fylt 25 år
 • hadde vært bosatt i Norge i minst fem år og var eller hadde vært embetsmann
 • eide eller leide registrert jord eller var byborger og eide gård eller grunn til minst 300 Riksbankdaler sølvverdi
 • førte seg inn i registeret over stemmeberettigede, sverget troskap til Grunnloven og dokumenterte eden i det offentlige registeret over stemmeberettigede

Først i 1898 fikk alle menn som hadde fylt 25 år stemmerett.

Det første stortingsvalget der menn med stemmerett kunne stemme anonymt, var i 1885 (Søbye & Dørum, 2021). Søbye og Dørum sier at «Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse av demokrati i dag». 

Hva med kvinnene da? Jo, i 1890-årene ble forslag om stemmerett for kvinner på samme vilkår som menn fremmet og avvist tre ganger i Stortinget. Noen kvinner fikk stemme for første gang ved stortingsvalget i 1909 (Søbye & Dørum, 2021, Statistisk sentralbyrå, 2022). Så fikk alle kvinner stemmerett ved stortingsvalg på samme betingelser som menn i 1913, da Stortinget vedtok dette: 

Grundlovens § 50 skal herefter lyde: Stemmeberettigede ere norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der.

Ved stortingsvalget i 1915 hadde 565 000 kvinner og 522 000 menn stemmerett.

Men hvor lenge måtte man være  25 år for å stemme? Det har variert hvor gammel man må være for å kunne stemme ved stortingsvalgene. Stemmerettsalderen har blitt senket flere ganger.

Hvordan har stemmerettsalderen endret seg over tid?

 • Til 1920 var stemmerettsalderen 25 år.
 • Fra 1920 måtte man være 23 år for å stemme i stortingsvalg.
 • Fra 1946 måtte man være 21 år.
 • Fra 1967 til 1978 måtte man være 20 år for å kunne stemme.
 • Og fra 1978 ble stemmerettsalderen fylte 18 år i året for stortingsvalget.

Hvem kan stemme i dag?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må

 • være norsk statsborger
 • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
 • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 
 • være, eller tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Hovde, K.-O., Svensson, P., & Thorsen, D. E. (2022, 17. januar). demokrati. Hentet fra Store norske leksikon på snl.no.: 28. juni 2022 fra https://snl.no/demokrati

Kleven, Ø. (2017, 11. mai). Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/stemmeberettigede-valgordninger-og-valgdeltakelse-siden-1815

Statistisk sentralbyrå. (2021, 29. november). Personer med stemmerett. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/personer-med-stemmerett

Statistisk sentralbyrå. (2021, 27. oktober). Stortingsvalet. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/stortingsvalet

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Fakta om valg. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 10211: Befolkning, etter alder, statistikkvariabel, år og kjønn. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/10211/

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 11581: Stortingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn og alder. 1969-2021. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/11581/

Statistisk sentralbyrå. (2022, 28. juni). Statistikkbanken. 11589: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn 1815 - 2021. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/statbank/table/11589/

Søbye, E., & Dørum, K. (2021, 30. desember). Stemmerettens historie i Norge. Hentet fra Store norske leksikon på snl.no.: 28. juni 2022 fra https://snl.no/stemmerettens_historie_i_Norge

Løs oppgave D.