Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Valgdeltakelsen blant de yngre velgerne i aldersgruppene 18-19 år og 20-24 år er lavere enn for de andre aldersgruppene i statistikken. Vi ser også at de aller yngste velgerne (18-19 år) i større grad stemmer enn de i aldersgruppen 20-24 år.

Det at valgdeltakelsen er lavere for de i alderen 20-24 år, slik tabell 2 viser, kan skyldes at velgere i 20-årene i større grad er i en overgangsfase i livet. De kan ha flyttet hjemmefra for å ta utdanning eller gjennomføre militærtjeneste. Slike overgangsfaser er gjerne forbundet med mindre interesse for politikk og da lavere valgdeltakelse. Når de unge senere begynner å arbeide, stifter familie og blir integrert i et lokalmiljø, stiger deltakelsen igjen (Kleven, 2019).

For de siste valgene ser tallene slik ut:

Kleven og Segaard (2024) sier at Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) var de partiene som gikk mest frem i 2023-valget. Disse partiene mobiliserte blant annet en relativt stor andel blant hjemmesitterne i 2019. Blant de velgere som først fikk stemmerett i 2023 – førstegangsvelgere – oppga mange at de stemte Frp, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne eller Venstre. I andre enden ser vi at førstegangsvelgere i mindre grad stemte på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Blant de unge, som det er mange av blant førstegangsvelgerne, økte Høyre og Frp sin oppslutning sammenliknet med valget i 2019. Frp økte spesielt mye blant unge menn.   

Figur 5. Oppslutning om partiene etter kjønn og aldersgrupper. Kommunestyrevalget 2023. Prosent

Etter valget i 2023 var 4,3 prosent av de mannlige kommunestyremedlemmene i Norge i aldersgruppen 18-29 år.  Andelen for kvinner var også 4,3 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2024, 11. januar).

Gjør nå oppgavene B og C som du finner nederst på siden.

Kleven, Ø. (2019, 4. februar). Lav valgdeltakelse blant unge voksne. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/lav-valgdeltakelse-blant-unge-voksne 

Kleven, Ø. (2022, 4. januar). Miljøpartier gjør det godt blant de yngre. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/miljopartier-gjor-det-godt-blant-de-yngre 

Kleven, Ø (SSB) og Seegard S. B. (ISF). (2024, 19. januar). 4 av 10 byttet parti. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-velgerundersokelsen/artikler/4-av-10-byttet-parti

Statistisk sentralbyrå. (2023, 1. november). Valgdeltakelse. Hentet fra ssb.no: Valgdeltakelse (ssb.no)

Statistisk sentralbyrå. (2023, 8. november). Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/valgresultat-for-kommunestyre-og-fylkestingsvalget 

Statistisk sentralbyrå. (2024). Valg. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Statistisk sentralbyrå. (2024, 11. januar). Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-kandidater-og-representanter

Statistisk sentralbyrå. (2024, 19. januar). Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/kommunestyre-og-fylkestingsvalg/statistikk/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-velgerundersokelsen