Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

De som har stemmerett ved fylkestings- og kommunevalg er da:

  • norske statsborgere som har fylt 18 innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge
  • utenlandske statsborgere som har vært folkeregisterert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret (Regjeringen.no, 2017, Statistisk sentralbyrå, 2023).

Hvordan har tall over forskjellige grupper med stemmerett forandret seg fra kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 1999 til 2023?

De gruppene som har hatt størst økning i antall med stemmerett er utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn (Statistisk sentralbyrå, 2023, statistikkbanktabell 05453).

Figur 4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn eller som bor i utlandet, utenlandske statsborgere

Hvis vi ser på aldersgrupper, så har økningen i prosent vært størst for gruppen for stemmeberettigede over 67 år (Statistisk sentralbyrå, 2023, statistikkbanktabell 05453). Dette skyldes at den norske befolkningen stadig blir eldre.

Husker du nå hvem som har stemmerett ved fylkestings- og kommunevalg? Hva må i tillegg være oppfylt for at man skal kunne stemme ved stortingsvalgene? Svarene finner du helt i starten av denne delen.

Statistisk sentralbyrå. (2023, 17. oktober). Personer med stemmerett. Hentet fra ssb.no: https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/statistikk/personer-med-stemmerett