I dette undervisningsopplegget blir elevene introdusert til fakta og tall om kommunestyre- og fylkestingsvalgene.

De får også en innføring om unges bruk av stemmeretten i kommunestyre- og fylkestingsvalg og øvelse i å jobbe med begreper og statistikk om emnene gjennom oppgaveløsing. Det er også en Kahoot i opplegget. Lærere kan få fasit til begreps- og talldelen av oppgavene ved å skrive til skole@ssb.no.

Dere kan velge å bare bruke deler av opplegget. Vi viser også til undervisningsoppleggene om stortingsvalg og sametingsvalg på SSB skole. Dere vurderer selv når dere ber elevene om å løse oppgaver alene, i par, i grupper og i hel klasse.

  • Reflektere over utviklingstrekk i det norske lokaldemokratiet.
  • Utforske og reflektere over unges bruk av stemmeretten.
  • Lære fakta og sentrale begreper om det norske demokratiet og valgprosesser.
  • Anvende offisiell statistikk i læringen.

Undervisningsopplegget er et tilbud til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap, og samfunnsfag/-kunnskap. Opplegget tar utgangspunkt i læreplanen i samfunnsfag for 10. trinn samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2.

Kompetansemålene

  • demokrati og medborgerskap – denne delen fra SAF01-04: I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om at elevane utviklar kunnskapar og ferdigheiter for å kunne skape og delta i demokratiske prosessar. Faget skal bidra til at elevane utviklar kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp.
  • demokrati og medborgerskap – denne delen fra SAK01-01: Forståing om samanhengane mellom rettane og pliktene til individet, slik at dei kan bli aktive medborgarar, inngår også i dette.
  • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar (SAF01-04)
  • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er (SAF01-04)
  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar (SAK01-01)

Meld deg på nyhetsbrev og få tips om relevant innhold på ssb.no.