Valgurne med stemmeseddel, illustrasjon

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.  

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon (Valgdirektoratet, 2022b).

Om valget i Oslo

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. (Valgdirektoratet, 2022a). Det er fordi Oslo både er en egen kommune og et fylke. I kommunevalget velger innbyggerne Oslo et bystyre og bydelsutvalg i de ulike bydelene.

Det er bystyret som er Oslo kommunes øverste organ, og som bestemmer politikken for utvikling av byen og tjenestene til innbyggerne i Oslo.

Bydelsutvalget er det øverste politiske organet i hver bydel, og har ansvaret for de lokale kommunale sakene i bydelen, med eget budsjett for dette (Oslo kommune, 2022).

Oslo kommune. (2022, 26. oktober). Politikk. Hentet fra oslo.kommune.no: https://www.oslo.kommune.no/politikk/ 

Valgdirektoratet. (2022a, 25. april (hentet 10. oktober 2022)). Fylkestingsvalg. Hentet fra valg.no: https://www.valg.no/om-valg/valgene-i-norge/fylkestingsvalg/

Valgdirektoratet. (2022b, 11. oktober (hentet 10. oktober 2022)). Kommunestyrevalg. Hentet fra valg.no: https://www.valg.no/om-valg/valgene-i-norge/kommunestyrevalg/