Banner med bilde og tittel

Indikatorer for

Bærekraftsmålene

Ingress

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles universell 15-årsplan frem mot 2030 (A/RES/70/1).

Denne faktasiden har indikatorer, etablert for sammenlikning på globalt nivå, som viser situasjonen for Norge med hensyn til oppnåelse av bærekraftsmålene.

1. Utrydde fattigdom

Mål1.gif

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
2017-2019
10,1
%
2,0 prosentpoeng endring fra ti år før


Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. 

Indikator 1.2.2 Andel av menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i samsvar med nasjonale definisjoner

Tilgjengelig indikator Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Indikatoren tar utgangspunkt i husholdningens samlede inntekt etter skatt. For å kunne sammenligne økonomisk velferd i husholdninger av ulik størrelse, må man ta høyde for stordriftsfordeler. Dette gjøres ved å beregne forbruksvekter etter EUskalaen. Vi tilordner første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3.

Husholdningens samlede inntekt etter skatt deles deretter på forbruksvekten for å komme fram til inntekt etter skatt per forbruksenhet, også kalt ekvivalensinntekt. I denne indikatoren beregner vi beløpet for hver enkelt ved gjennomsnittlig ekvivalensinntekt over tre påfølgende år (i faste priser).

Vedvarende lavinntekt defineres ved å ta utgangspunkt i beløpet som utgjør den gjennomsnittlige medianinntekten (ekvivalensinntekten) i ulike treårsperioder. Personer som tilhører en husholdning som i gjennomsnitt over tre år har en inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen for hele befolkningen, defineres som «person med vedvarende lavinntekt»

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger

Data: tidsserie, siste oppdatering 1997 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
2020
98,0
%

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
2020
99,5
%

Indikator 1.3.1 Andel av befolkningen som er omfattet av sosiale velferdsordninger/minstestandarder, fordelt på kjønn og med vekt på barn, arbeidsledige, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, gravide, nyfødte, personer utsatt for arbeidsulykker, fattige og sårbare personer

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/alderspensjonister

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/okonomisk-sosialhjelp

Data: tidsserie, siste oppdatering 2010 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

2019
0,975

Indikator 1.5.3 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)
2019
98,0
%

Indikator 1.5.4 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
2020
65,5
%
-1,7 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 1.a.2 Andel av samlede offentlige utgifter til grunnleggende tjenester (utdanning, helse og sosial velferd)

Tilgjengelig indikator Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Utdanning, helse, sosial beskyttelse og andre formål

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1998-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

2. Utrydde sult

Mål2.gif

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

2018
4 363
Kilde

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
2019
80,85
%
Kilde

Indikator 2.5.1 Antall genressurser av planter og dyr beregnet på matproduksjon og landbruk som er sikret i lagringsanlegg, enten på mellomlang eller lang sikt

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs. En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 25 i https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 24 i https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Kilde:
NIBIO

Indikator 2.5.2 Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent

Tilgjengelig indikator Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent (2.5.2)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 26 i https://nibio.brage.unit.no/nibioxmlui/bitstream/handle/11250/2603370/NIBIO_RAPPORT_2019_5_86_interaktiv.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

3. God helse og livskvalitet

Mål3.gif

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)

Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
2013
3,04
per 1 000 barn
-65,4 % endring fra 25 år før

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
2013
2,75
per 1 000 barn
-75,2 % endring fra 25 år før

Indikator 3.2.1 Dødelighet blant barn under fem år

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Per 1000 barn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1967-2013

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Indikator 3.2.2 Dødelighet blant nyfødte

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 barn

Definisjoner Neonatalt døde per 1 000 levendefødte. Neonatal dødelighet vil si barn som dør i løpet av de første fire ukene. https://sml.snl.no/barnehelse#-Neonatal_d%C3%B8delighet

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1968-2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)

Delmål 3.3: Bekjempe smittsomme sykdommer

Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)
2019
0,032
nye smittede av HIV
-45,8 % Endring fra ti år før

Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
2019
2,8
pasienter per 100 000 innbyggere
-41,7 % Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Delmål 3.4: Redusere dødeligheten fra ikke-smittsomme sykdommer og fremme mental helse

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2018
2 203
dødsfall
-11,1 % Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2018
2 966
dødsfall
-26,5 % Endring fra 20 år før

Selvmord, kvinner (3.4.2),Selvmord, menn (3.4.2)
Selvmord, kvinner (3.4.2)
2018
7,67
per 100 000 innbyggere
15,3 % Endring fra 20 år før

Selvmord, menn (3.4.2)
2018
17,63
per 100 000 innbyggere
-3,4 % Endring fra 20 år før

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Indikator 3.6.1 Dødelighet som følge av trafikkulykker

Tilgjengelig indikator Dødelighet som følge av trafikkulykker (3.6.1)

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 100 000 innbyggere

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/trafikkulykker-med-personskade

Data: tidsserie, siste oppdatering 1947-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
2020
1,7
per 1 000 kvinner
-87,7 % endring fra 25 år før

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1),Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)
2020
9
%
-70,9 % endring fra 25 år før

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
2020
9
%
-72,8 % endring fra 25 år før

Indikator 3.a.1 Forekomst av alminnelig tobakksbruk blant personer 15 år og eldre, standardisert etter alder

Tilgjengelig indikator Andel dagligrøykere, 16-74 år (3.a.1)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/royk-alkohol-og-andre-rusmidler

Data: tidsserie, siste oppdatering 1974-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 3.b: Støtt utvikling av vaksiner og medisin, som alle har råd til

4. God utdanning

Mål4.gif

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
80,7
%
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
81,1
%

Indikator 4.1.1 Andel av barn og unge som a) på skoletrinn 2/3, b) ved slutten av grunnskoletrinnet og c) ved slutten av ungdomsskoletrinnet minst har tilegnet seg grunnleggende kompetanse i i) lesing og ii) matematikk, fordelt på kjønn

Tilgjengelig indikator Andel barn som ved utgangen av grunnskolen har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing og regning, prosent (4.1.1)

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Grunnleggende kompetanse tilsvarer et minimum ferdighetsnivå for grunnleggende kunnskap målt gjennom læringsvurderinger

Tilgjengelige inndelinger for indikator Lesing, regning, kjønn

Kilde Kunnskapsdepartementet og OECD http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/countryprofiles/NO.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Indikator 4.2.2 Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart

Tilgjengelig indikator Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart (4.2.2)

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Organisert læring ett år før offisiell skolestart er i hovedsak barn som er i barnehage, men inkluderer også de som har begynt på skolen ett år for tidlig

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanningIndikator 4.3.3 Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning

Tilgjengelig indikator Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Inkluderer elever og studenter som deltar på tekniske eller yrkesrettede studieprogram, definert etter International Standard Classification of Education (ISCED 2011)

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 4.4: Oppnå økning i antall unge og voksne med relevant kompetanse for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

5. Likestilling mellom kjønnene

Mål5.gif

Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

JA

Indikator 5.1.1 Forekomst av rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn

Tilgjengelig indikator Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=diskriminering

Diskrimineringsombudsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-50?q=diskriminering

Grunnloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

Delmål 5.3: Stoppe tvangsekteskap og omskjæring

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
2020
21
kvinner
-54,3 % Endring fra fem år før

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Indikator 5.4.1 Andel av tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid, fordelt på kjønn, alder og sted

Tilgjengelig indikator Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Timer per døgn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/tidsbruksundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)
2021
45,0
%
8,6 prosentpoeng endring fra 20 år før

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
2019
40,5
%
6,4 prosentpoeng endring fra 20 år før

Indikator 5.5.1 Andel av kvinner innvalgt i a) nasjonalforsamlinger og b) lokalpolitiske styrer og råd

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1945-2017

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1979 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel kvinnelige ledere (5.5.2)
Andel kvinnelige ledere (5.5.2)
2020
33,8
%
-0,8 prosentpoeng endring fra året før

Indikator 5.5.2 Andel av kvinner i ledende stillinger

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2012 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

JA

Indikator 5.6.2 Antall land med lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse

Tilgjengelig indikator Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Spesialisthelsetjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse- %20og%20omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient- %20og%20brukerrettighetsloven

Apotekforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-26-178?q=apotekforskriften

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=%E2%80%A2Forskrift%20om%20helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenest

Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Lov%20om%20folkehelsearbeid

Helsetilsynsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107?q=Lov%20om%20statlig%20tilsyn%20med

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Læreplanverket: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

JA

Indikator 5.a.2 Andel av land der det rettslige rammeverket (herunder sedvanerett) sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord

Tilgjengelig indikator Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Odelslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58?q=odelsloven

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknolog for å styrke kvinners stilling

Indikator 5.b.1 Andel av personer som eier en mobiltelefon, fordelt på kjønn

Tilgjengelig indikator Andel innbyggere (9 - 79 år) med egen mobiltelefon (5.b.1)

Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknolog for å styrke kvinners stilling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/norsk-mediebarometer

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

NEI

Indikator 5.c.1 Andel av land med systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling

Tilgjengelig indikator Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Kulturdepartementet

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Mål6.gif

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
2020
99,3
%

Indikator 6.1.1 Andel av befolkningen som bruker trygt forvaltet drikkevann

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1)

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
2020
64
%

Indikator 6.3.1 Andel av spillvann som behandles på en trygg måte

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/utslipp-og-rensing-av-kommunalt-avlop

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)
2019
67,2
%
Kilde

Indikator 6.3.2 Andel av vannressurser av god kvalitet i omgivelsene

Tilgjengelig indikator Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.vann-nett.no/portal/#/area/1/NorwayID

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
2020
68,0
%

Indikator 6.5.1 Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
2020
89,3
%

Indikator 6.5.2 Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser

Tilgjengelig indikator Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2017

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

7. Ren energi til alle

Mål7.gif

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
2019
74,5
%
9,4 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 7.2.1 Andel av fornybar energi i samlet sluttbruk av energi

Tilgjengelig indikator Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/produksjon-og-forbruk-av-energi-energibalanse-og-energiregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 2006 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Indikator 7.3.1 Energiintensitet målt i primær energi og BNP

Tilgjengelig indikator Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, GWh/mrd. kr bruttoprodukt (7.3.1)

Delmål 7.3 Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh/mrd. kr

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Data: tidsserie, siste oppdatering 1990 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål8.gif

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
2020
-1,3
%

Indikator 8.1.1 Årlig realvekst i BNP per innbygger

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1992 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Indikator 8.2.1 Årlig realvekst i BNP per sysselsatt person

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1993 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Indikator 8.6.1 Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Tilgjengelig indikator Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Indikator 8.8.1 Hyppighet av dødelige yrkesskader, fordelt på kjønn og status som arbeidsinnvandrer

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 ansatte

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Mål9.gif

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Innenlandsk persontransport (9.1.2)
2020
73,0
milliarder personkilometer
-1,2 % endring fra ti år før

Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
2020
72,8
milliarder tonnkilometer
1,6 % endring fra året før

Indikator 9.1.2 Passasjer- og godsmengde, fordelt på transportmåte

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk persontransport, personkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Personkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Data: tidsserie, siste oppdatering 1965 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk godstransport, tonnkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonnkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Data: tidsserie, siste oppdatering 2011 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Indikator 9.2.1 Verdiskapning fra produksjon, som andel av BNP og per innbygger

Tilgjengelig indikator Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1971 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
2020
7,7
%
-1,3 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 9.2.2 Sysselsetting i produksjonsindustrien, som andel av samlet sysselsetting

Tilgjengelig indikator Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert

Data: tidsserie, siste oppdatering 2010 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Indikator 9.4.1 CO2-utslipp per verdiskapningsenhet

Tilgjengelig indikator Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt, tonn/millioner kr. faste 2015-priser (9.4.1)

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet tonn/millioner kr. faste 2015-priser

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Data: tidsserie, siste oppdatering 1990 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Indikator 9.5.1 Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP

Tilgjengelig indikator Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2004-2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Indikator 9.5.2 Forskere (fulltidsansatt eller tilsvarende) per million innbyggere

Tilgjengelig indikator Forskning og utviklingsarbeid, utførte årsverk per million innbyggere (9.5.2)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utførte årsverk per million innbyggere

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005-2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

10. Mindre ulikhet

Mål10.gif

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
2020
50,9
%

Indikator 10.4.1 Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp

Tilgjengelig indikator Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1972 – 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål11.gif

Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1)

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

2019
92,3
%

Indikator 11.2.1 Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1)

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Enkel tilgang til offentlig transport – se side 11 i prosjektrapport: «Testing the Global Statistical Geospatial Framework (GSGF Europe) by calculating a selection of SDG indicators -A study by the GEOSTAT 3 project.» https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Kilde:
Eurostat

Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten.

Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling). Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Indikator 11.3.1 Forhold mellom forbruk av jord og befolkningsvekst

Tilgjengelig indikator Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Forholdstall

Definisjoner Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten. Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling) Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2013 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Kilde:
Eurostat

Indikator 11.6.1 Andel av samlet mengde fast avfall i byområder som hentes regelmessig og sluttbehandles på en tilfredsstillende måte, fordelt på byer

Tilgjengelig indikator Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=en​​​​​​​

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)
2018
59
%

Indikator 11.7.1 Gjennomsnittlig andel av offentlige, åpne og allment tilgjengelige rom i tettbygde byområder, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/rekreasjonsareal-og-naerturterreng

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

2019
0,975

Indikator 11.b.1 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)
2019
98,0
%

Indikator 11.b.2 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål12.gif

Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)

Delmål 12.1: Gjennomføre det 10-årige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon

Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)
JA

Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)
JA

Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)
2019
301
kg per innbygger

Avrunding gjør at ikke alle summene blir 100 prosent

Indikator 12.4.2 Farlig avfall som genereres per innbygger, og andel av farlig avfall som behandles, fordelt på type behandling

------------------

Tilgjengelig indikator Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Kilogram (kg)

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2.b)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Nasjonal gjenvinningsgrad, prosent (12.5.1)
Nasjonal gjenvinningsgrad, prosent (12.5.1)
2019
41,9
%

Indikator 12.5.1 Nasjonal gjenvinningsmengde, angitt i antall tonn gjenvunnet materiale

Tilgjengelig indikator Nasjonal gjenvinningsmengde, tonn materiale gjenvunnet (12.5.1)

Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/avfallsregnskapet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2012 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)

Delmål 12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)
2018
8

13. Stoppe klimaendringene

Mål13.gif

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

2019
0,975

Indikator 13.1.2 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)
2019
98,0
%

Indikator 13.1.3 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker evnen til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gi mer motstandsdyktighet overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

JA

Indikator 13.2.1 Antall land som har meddelt at de utarbeider eller iverksetter en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.)

Tilgjengelig indikator Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.) (13.2.1)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Stortingsmelding 33, 2012 – 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
2020
49,3
millioner tonn CO2-ekvivalenter
-10,3 % endring fra ti år før

¹Foreløpige tall for siste året

Indikator 13.2.2 Totalt klimagassutslipp per år

Tilgjengelig indikator Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner CO2 -ekvivalenter: Utslipp av klimagasser veid sammen i forhold til deres påvirkning på drivhuseffekten med en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potential). GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkning på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom, f.eks. 100 år. I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Kyoto-protokollen. De er hentet fra IPCCs fourth Assessment Report fra 2007. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft#om-statistikken-definisjoner

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Data: tidsserie, siste oppdatering 1991 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

14. Livet i havet

Mål14.gif

Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1=lavest - 5=høyest (14.6.1)

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

2018
4
av 5

Indikator 14.6.1 Framgang med hensyn til landenes gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1 lavest - 5 høyest

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

15. Livet på land

Mål15.gif

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
2021
39,8
%

Indikator 15.1.1 Skogområder som andel av samlet landområde

Tilgjengelig indikator Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Samlet landområde er det totale overflatearealet til et land minus området som er dekket av innlandsfarvann, som store elver og innsjøer. Se FNs metadatabase.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

JA, delvis

Indikator 15.6.1 Antall land som har vedtatt lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder

Tilgjengelig indikator Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Naturmangfoldloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfold

Forskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materiale: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-25-1367

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)

Delmål 15.8: Stoppe innføring og spredning av fremmede arter

Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
JA, delvis

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Mål16.gif

Antall ofre for drap (16.1.1)

Delmål 16.1: Oppnå en betydelig reduksjon i voldsbruk og andel voldsrelaterte dødsfall

Antall ofre for drap (16.1.1)
2020
31
personer

Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)
Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)
2018
6,0
%

Indikator 16.1.4 Andel av befolkningen som føler seg trygge når de går alene rundt i sitt eget nærområde

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

Delmål 16.1: Oppnå en betydelig reduksjon i voldsbruk og andel voldsrelaterte dødsfall

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/statistikk/utsatthet-og-uro-for-lovbrudd-levekarsundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 1983 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon (16.10.2)

Delmål 16.10: Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter

JA

Indikator 16.10.2 Antall land som vedtar og gjennomfører konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon

Tilgjengelig indikator Konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon (16.10.2)

Delmål 16.10: Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Grunnloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Offentleglova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

Miljøinformasjonsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=milj%C3%B8informasjon

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). GANHRI akkreditering: A (16.a.1)

Delmål 16.a: Forebygge og bekjempe vold, terrorisme og kriminalitet

JA

Indikator 16.a.1 Forekomst av uavhengige nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner som oppfyller Paris-prinsippene

Tilgjengelig indikator Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). GANHRI akkreditering: A (16.a.1)

Delmål 16.a: Forebygge og bekjempe vold, terrorisme og kriminalitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner GANHRI akkreditering: A – oppfyller Paris-prinsippene

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. https://www.nhri.no/

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Delmål 16.b: Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk

Indikator 16.b.1 Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene på grunnlag av en form for forskjellsbehandling som er forbudt i henhold til internasjonale menneskerettigheter

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene (16.b.1)

Delmål 16.b: Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/helseforhold-levekarsundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

17. Samarbeid for å nå målene

Mål17.gif

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
2020
54,2
%
-1,4 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 17.1.1 Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP, fordelt på kilde

Tilgjengelig indikator Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1996 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
2020
48,2
%
-24,6 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 17.1.2 Andel av nasjonalbudsjettet som finansieres gjennom nasjonale skatter

Tilgjengelig indikator Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1987 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
2021
99
%
8 prosentpoeng endring fra ti år før

Indikator 17.8.1 Andel av befolkningen som bruker Internett

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internet (17.8.1)

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

JA

Indikator 17.18.2 Antall land med nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-32

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)
JA

Indikator 17.18.3 Antall land med en nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring, fordelt på finansieringskilde

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/omssb/om-oss

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon


Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2.a)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

JA

Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2.b)
JA

Indikator 17.19.2 Andel av land som a) har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene, og som b) har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall

------------------

Tilgjengelig indikator Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2011

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon