Utrydde fattigdom

Bærekraftsmål 1 utrydde fattigdom

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
2020-2022
9,5
%
1,6 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. 

Indikator 1.2.2 Andel av menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i samsvar med nasjonale definisjoner

Tilgjengelig indikator Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Indikatoren tar utgangspunkt i husholdningens samlede inntekt etter skatt. For å kunne sammenligne økonomisk velferd i husholdninger av ulik størrelse, må man ta høyde for stordriftsfordeler. Dette gjøres ved å beregne forbruksvekter etter EUskalaen. Vi tilordner første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3.

Husholdningens samlede inntekt etter skatt deles deretter på forbruksvekten for å komme fram til inntekt etter skatt per forbruksenhet, også kalt ekvivalensinntekt. I denne indikatoren beregner vi beløpet for hver enkelt ved gjennomsnittlig ekvivalensinntekt over tre påfølgende år (i faste priser).

Vedvarende lavinntekt defineres ved å ta utgangspunkt i beløpet som utgjør den gjennomsnittlige medianinntekten (ekvivalensinntekten) i ulike treårsperioder. Personer som tilhører en husholdning som i gjennomsnitt over tre år har en inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen for hele befolkningen, defineres som «person med vedvarende lavinntekt»

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger

Data: tidsserie, siste oppdatering 1997 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
2022
97,3
%
Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
2022
99,4
%
Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Indikator 1.3.1 Andel av befolkningen som er omfattet av sosiale velferdsordninger/minstestandarder, fordelt på kjønn og med vekt på barn, arbeidsledige, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, gravide, nyfødte, personer utsatt for arbeidsulykker, fattige og sårbare personer

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/alderspensjonister

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/okonomisk-sosialhjelp

Data: tidsserie, siste oppdatering 2010 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
0,975

Indikator 1.5.3 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
98,0
%

Indikator 1.5.4 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
2023
65,0
%
-3,0 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)

Indikator 1.a.2 Andel av samlede offentlige utgifter til grunnleggende tjenester (utdanning, helse og sosial velferd)

Tilgjengelig indikator Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Utdanning, helse, sosial beskyttelse og andre formål

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1998-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon