Bærekraftsmål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Innenlandsk persontransport (9.1.2)
Innenlandsk persontransport (9.1.2)
2020
73,0
milliarder personkilometer
-1,2 % endring fra ti år før

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
2020
72,8
milliarder tonnkilometer
1,6 % endring fra året før

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Indikator 9.1.2 Passasjer- og godsmengde, fordelt på transportmåte

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk persontransport, personkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Personkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Data: tidsserie, siste oppdatering 1965 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk godstransport, tonnkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonnkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Data: tidsserie, siste oppdatering 2011 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Indikator 9.2.1 Verdiskapning fra produksjon, som andel av BNP og per innbygger

Tilgjengelig indikator Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1971 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
2020
7,7
%
-1,3 prosentpoeng endring fra ti år før

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Indikator 9.2.2 Sysselsetting i produksjonsindustrien, som andel av samlet sysselsetting

Tilgjengelig indikator Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert

Data: tidsserie, siste oppdatering 2010 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)

Indikator 9.4.1 CO2-utslipp per verdiskapningsenhet

Tilgjengelig indikator Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt, tonn/millioner kr. faste 2015-priser (9.4.1)

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet tonn/millioner kr. faste 2015-priser

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Data: tidsserie, siste oppdatering 1990 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Indikator 9.5.1 Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP

Tilgjengelig indikator Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2004-2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)

Indikator 9.5.2 Forskere (fulltidsansatt eller tilsvarende) per million innbyggere

Tilgjengelig indikator Forskning og utviklingsarbeid, utførte årsverk per million innbyggere (9.5.2)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utførte årsverk per million innbyggere

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005-2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon