Industri, innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

Innenlandsk persontransport (9.1.2)
Innenlandsk persontransport (9.1.2)
2022
74,0
milliarder personkilometer
-3,0 % endring fra ti år før
Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
2022
77,9
milliarder tonnkilometer
14,8 % endring fra ti år før
Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Indikator 9.1.2 Passasjer- og godsmengde, fordelt på transportmåte

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk persontransport, personkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Personkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk godstransport, tonnkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonnkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Indikator 9.2.1 Verdiskapning fra produksjon, som andel av BNP og per innbygger

Tilgjengelig indikator Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
2023
7,6
%
-1,2 prosentpoeng endring fra ti år før
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Indikator 9.2.2 Sysselsetting i produksjonsindustrien, som andel av samlet sysselsetting

Tilgjengelig indikator Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)

Indikator 9.4.1 CO2-utslipp per verdiskapningsenhet

Tilgjengelig indikator Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt, tonn/millioner kr. faste 2015-priser (9.4.1)

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet tonn/millioner kr. faste 2015-priser

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene i alle land, særlig i utviklingsland,  blant annet ved - innen 2030 – å stimulere til innovasjon, betydelig øke antallet ansatte (per million innbyggere) innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og betydelig øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling

Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Indikator 9.5.1 Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP

Tilgjengelig indikator Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. FoU omfatter også nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Metadata: siste oppdatering 01.08.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)

Indikator 9.5.2 Forskere (fulltidsansatt eller tilsvarende) per million innbyggere

Tilgjengelig indikator Forskning og utviklingsarbeid, utførte årsverk per million innbyggere (9.5.2)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utførte årsverk per million innbyggere

Definisjoner Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. FoU omfatter også nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres. FoU-personale er alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, både forskere og teknisk og administrativt støttepersonale. FoU-årsverk er det arbeidet FoU-personalet utfører i løpet av ett år omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Metadata: siste oppdatering 01.08.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.a: Tilrettelegge for bærekraftig infrastrukturutvikling for utviklingsland

Legge til rette for bærekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater

Samlet offentlig internasjonal støtte, offentlig bistand samt annen offentlig finansiering, til infrastruktur (9.a.1)

Amerikanske dollar til konstante 2018-priser

Delmål 9.c: Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi for de minst utviklede landene

Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020

Andel av befolkningen som dekkes av et 4G mobilnett (9.c.1)
Andel av befolkningen som dekkes av et 4G mobilnett (9.c.1)
2021
99,9
%