Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 10 mindre ulikhet

Delmål 10.3: Gi alle like muligheter og stopp diskriminering

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

Andel av befolkningen som har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene. 2019 (10.3.1)

Indikator 10.3.1 Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene på grunnlag av en form for forskjellsbehandling som er forbudt i henhold til internasjonale menneskerettigheter

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene (10.3.1)

Delmål 10.3: Gi alle like muligheter og stopp diskriminering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/helseforhold-levekarsundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
2023
41,9
%
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Indikator 10.4.1 Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp

Tilgjengelig indikator Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1972 – 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Omfordelende virkning av finanspolitikken (10.4.2)

Giniindeks (prosent)

Delmål 10.b: Stimulere til offentlig bistand og investeringer i de minst utviklede landene

Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

Samlet tilførsel av ressurser til bistand, offisielle og private tilførsler (10.b.1)

Amerikanske dollar i løpende priser