Bærekraftsmål 3

God helse og livskvalitet

Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
2013
3,04
per 1 000 barn
-65,4 % endring fra 25 år før
Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
2013
2,75
per 1 000 barn
-75,2 % endring fra 25 år før

Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Indikator 3.2.1 Dødelighet blant barn under fem år

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Per 1000 barn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1967-2013

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Indikator 3.2.2 Dødelighet blant nyfødte

Tilgjengelig indikator Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Delmål 3.2: Redde alle barn under 5 år fra å dø, hvis det kan forhindres

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 barn

Definisjoner Neonatalt døde per 1 000 levendefødte. Neonatal dødelighet vil si barn som dør i løpet av de første fire ukene. https://sml.snl.no/barnehelse#-Neonatal_d%C3%B8delighet

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/

Data: tidsserie, siste oppdatering 1968-2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 3.3: Bekjempe smittsomme sykdommer

Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)
Nye smittede av HIV per 1 000 ikke-smittede (3.3.1)
2019
0,032
nye smittede av HIV
-45,8 % Endring fra ti år før

Nye smittede av HIV per 100 000 ikke-smittede (3.3.1)

Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
Meldte tuberkulosepasienter (3.3.2)
2019
3,1
pasienter per 100 000 innbyggere
-48,5 % Endring fra 20 år før

Meldte tuberkulosepasienter per 100 000 innbyggere (3.3.2)

Delmål 3.4: Redusere dødeligheten fra ikke-smittsomme sykdommer og fremme mental helse

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2018
2 203
dødsfall
-11,1 % Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (kvinner 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)
2018
2 967
dødsfall
-26,5 % Endring fra 20 år før

Antall dødsfall (menn 30-69 år) med dødsårsak kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer samt kroniske luftveisykdommer (3.4.1)

Selvmord, kvinner (3.4.2),Selvmord, menn (3.4.2)
Selvmord, kvinner (3.4.2)
2018
7,67
per 100 000 innbyggere
15,3 % Endring fra 20 år før
Selvmord, menn (3.4.2)
2018
17,63
per 100 000 innbyggere
-3,4 % Endring fra 20 år før

Selvmordsrate (3.4.2)

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)

Indikator 3.6.1 Dødelighet som følge av trafikkulykker

Tilgjengelig indikator Dødelighet som følge av trafikkulykker (3.6.1)

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 100 000 innbyggere

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/trafikkulykker-med-personskade

Data: tidsserie, siste oppdatering 1947-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
2020
1,7
per 1 000 kvinner
-87,7 % endring fra 25 år før

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1),Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)
2021
9
%
-72,7 % endring fra 25 år før
Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
2021
6
%
-81,4 % endring fra 25 år før

Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)

Indikator 3.a.1 Forekomst av alminnelig tobakksbruk blant personer 15 år og eldre, standardisert etter alder

Tilgjengelig indikator Andel dagligrøykere, 16-74 år (3.a.1)

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/royk-alkohol-og-andre-rusmidler

Data: tidsserie, siste oppdatering 1974-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 3.b: Støtt utvikling av vaksiner og medisin, som alle har råd til

Andel av befolkningen som er vaksinert (3.b.1)