Utrydde sult

Bærekraftsmål 2 utrydde sult

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter, husdyr og beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige frø- og plantesamlinger nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likeverdig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)
Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs. En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.
2018
4 363
Kilde
Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
2018
80,85
%
Kilde

Indikator 2.5.1 Antall genressurser av planter og dyr beregnet på matproduksjon og landbruk som er sikret i lagringsanlegg, enten på mellomlang eller lang sikt

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs. En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 25 i http://hdl.handle.net/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 24 i https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)

Indikator 2.5.2 Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent

Tilgjengelig indikator Andel av lokale arter som er klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent (2.5.2)

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Tabell 26 i http://hdl.handle.net/11250/2603370

Data: tidsserie, siste oppdatering 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 2.a: Øke investeringene i landbrukets infrastruktur og teknologi

Blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid øke investeringene i infrastruktur på landsbygda, i forskning og veiledningstjenester innenfor landbruket, i teknologiutvikling og i genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene

Samlede offentlige midler (offentlig bistand samt andre offentlige midler) til landbrukssektoren (2.a.2)

Amerikanske dollar til faste 2018-priser

Delmål 2.b: Korrigere og hindre handelsrestriksjoner og vridninger på verdens landbruksmarkeder

Korrigere og hindre handelsrestriksjoner og vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle former for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarende effekt, i samsvar med mandatet for Doha-runden

Eksportsubsidier på landbruksvarer (2.b.1)