Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 rent vann og gode sanitærforhold

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )
2022
99,3
%
Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)

Indikator 6.1.1 Andel av befolkningen som bruker trygt forvaltet drikkevann

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1)

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner E. coli er en såkalt indikatorbakterie. Dersom E. coli påvises i drikkevannet kan det være indikasjon på ei mulig fekal forurensing, og eventuelt at desinfeksjonsprosessen i renseanlegget ikke fungerer optimalt.

Forklaring Det er oppfattet som god helsepolitikk å oppfordre befolkningen til å drikke vann i stedet for andre drikkevarer. Det er derfor en nasjonal målsetning om at at alle skal ha tilgang på trygt og godt drikkevann fra kranen. Se "Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse"

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/vann-og-avlop/statistikk/kommunal-vannforsyning

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 5.9.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)
2022
65
%
Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Indikator 6.3.1 Andel av spillvann som behandles på en trygg måte

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing (6.3.1)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Spillvann er vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, de fleste øvrige næringer og de fleste andre typer bygninger. Spillvann skal som hovedregel til renseanlegg. Renset vann som går ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten.

Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar renset spillvann.

Forklaring Utslipp til vann fra menneskelig aktivitet bidrar til forurensing av vannmiljøene. Trygg behandling av spillvann innebærer i de fleste tilfeller rensing som ivaretar kravene til at resipienten ikke blir forurenset. Hvor mye vann som tilføres renseanlegg i ledningsnett er ikke mulig å måle, og andelen som renses er tilsvarende vanskelig å beregne. Beste mulige beregningsgrunnlag er å benytte statistikk over andelen av befolkningen som er tilknyttet avløpsrenseanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkbanktabell 05273: Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg 50 pe eller mer, etter renseprinsipp

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunalt avløp

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)
Indikatoren gjelder ferskvann-kategoriene: Innsjø, elv og grunnvann
2019
67,2
%

Indikator 6.3.2 Andel av vannressurser av god kvalitet i omgivelsene

Tilgjengelig indikator Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner God vannkvalitet tilsvarer vannforskriftens "God" og "Svært god" økologisk tilstand. Se vedlegg V. Klassifisering og overvåking i vannforskriften

Forklaring Norske vannforekomster er utsatt for mange påvirkninger som kan gjøre vannkvaliteten dårlig. Blant de viktigste er: Tilførsel av for mye næringsstoffer, som kan gi overgjødsling, langtransportert forurensning og utslipp av miljøgifter. Selv om mye har bedret seg de siste tiårene, ser vi at disse typene påvirkninger fortsatt bidrar til redusert vannkvalitet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Rapportering på bærekraftsindikatorer (SDG) - Status for SDG-indikatorene på miljøområdet 2021 

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)
2020
68,0
%

Indikator 6.5.1 Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser

Tilgjengelig indikator Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Delmål 6.5 Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Indikatoren handler om i hvilken grad Norge har fått på plass fungerende rammer for en god vannforvaltning: politisk og juridisk, deltakelse og medvirkning, forvaltningsverktøy og finansiering. For Norge og resten av Europa gjenspeiler den hvor langt gjennomføringen av EUs vanndirektiv (Water Framework Directive) er kommet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)
2020
89,3
%

Indikator 6.5.2 Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser

Tilgjengelig indikator Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

Delmål 6.5 Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring - Indikatoren beskriver andelen av areal av grenseoverskridende vann i et land som dekkes av en fungerende avtale ("operational agreement") for felles vannforvaltning med naboland. Rapporteringen gjelder både vassdrag (elver og innsjøer) og grunnvann. I tett samarbeid med Finland og Sverige er det sikret en felles forståelse av hvilke arealer som skal med, og hva som regnes som "operational agreement".

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljødirektoratet

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Metadata: siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon