Bærekraftsmål 17

Samarbeid for å nå målene

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
2020
54,5
%
-1,2 prosentpoeng endring fra ti år før

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Indikator 17.1.1 Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP, fordelt på kilde

Tilgjengelig indikator Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1996 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
2020
48,2
%
-24,6 prosentpoeng endring fra ti år før

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Indikator 17.1.2 Andel av nasjonalbudsjettet som finansieres gjennom nasjonale skatter

Tilgjengelig indikator Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1987 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
2021
99
%
8 prosentpoeng endring fra ti år før

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

Indikator 17.8.1 Andel av befolkningen som bruker Internett

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internet (17.8.1)

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)
JA

Indikator 17.18.2 Antall land med nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-32

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)
JA

Indikator 17.18.3 Antall land med en nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring, fordelt på finansieringskilde

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/omssb/om-oss

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2.a)
JA
Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2.b)
JA

Indikator 17.19.2 Andel av land som a) har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene, og som b) har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall

------------------

Tilgjengelig indikator Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2011

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon