Livet i havet

Bærekraftsmål 14 livet i havet

Delmål 14.3: Redusere forsuringen av havet

Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom styrket vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

Gjennomsnittlig surhetsgrad i havet (pH) målt ved et avtalt antall representative målestasjoner (14.3.1)

Indikator 14.3.1 Gjennomsnittlig surhetsgrad i havet (pH) målt ved et avtalt antall representative målestasjoner

Tilgjengelig indikator Gjennomsnittlig surhetsgrad i havet (pH) målt ved et avtalt antall representative målestasjoner

Delmål 14.3: Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom styrket vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og dessuten unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, samtidig som man erkjenner at en hensiktsmessig og effektiv særskilt og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier. Samtidig som det tas hensyn til de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, Doha-runden og erklæringen fra ministermøtet i Hongkong.

Implementering av internasjonale instrumenter for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1=lavest – 5=høyest (14.6.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2018
4
av 5

Indikator 14.6.1 Implementering av internasjonale instrumenter for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Tilgjengelig indikator 14.6.1) Implementering av internasjonale instrumenter for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1 lavest - 5 høyest

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner Flaggstatskontroll: Sertifisering og tilsyn av skip under norsk flagg. Sjøfartsdirektoratet har ansvaret.

Forklaring Flaggstat-evalueringen viser at Norge i all hovedsak oppfyller forpliktelser etter internasjonale fiskeriavtaler og vedtak fattet i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner der Norge er medlem. Det er imidlertid avdekket noen mindre uklarheter og behov for ytterligere tiltak.

Norge får 4 av 5 mulige poeng i FNs globale database. Det tilsvarer «high implementation of applicable instruments to combat IUU fishing». Årsaken til at Norge ikke får toppkarakter, er at det ikke er laget en nasjonal aksjonsplan for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Norske myndigheter har vurdert det slik at den internasjonale aksjonsplanen allerede oppfylles, og at det derfor ikke er nødvendig med en nasjonal aksjonsplan.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Metadata: siste oppdatering 17.2.2024

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon