Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 ren energi til alle

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
2021
74,1
%
9,5 prosentpoeng endring fra ti år før
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Indikator 7.2.1 Andel av fornybar energi i samlet sluttbruk av energi

Tilgjengelig indikator Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring Den regulerbare vannkraften er ryggraden i energisystemet i Norge. Et mål med energipolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Finn ut mer på Energifakta Norge.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkside Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)

Indikator 7.3.1 Energiintensitet målt i primær energi og BNP

Tilgjengelig indikator Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, GWh/mrd. kr bruttoprodukt (7.3.1)

Delmål 7.3 Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

Geografisk dekning Norge

Måleenhet GWh/mrd. kr

Definisjoner Energiintensitet er "sluttbruk av energi / brutto nasjonalprodukt".

Energiintensitet er et mål på hvor mye energi som brukes i forhold til et relevant aktivitetsmål, som for eksempel produksjon eller bruttonasjonalprodukt, befolkning, energi til oppvarming av rom per arealenhet eller energi brukt til oppvarming av tappevann per innbygger. Energiintensitet må ikke forveksles med energieffektivitet.

Forklaring Samlet sett har utviklingen de siste årene ført til at den norske økonomien gradvis har blitt mindre energiintensiv. Likevel har, for samme periode, sluttbruken av energi i samfunnet økt samlet sett. Dette kan forklares med vekst i økonomien generelt, og i det private konsumet spesielt, noe som har medført økende energibruk knyttet til transport av personer og varer. Finn ut mer på Energifakta Norge.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkside Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet 

Data - tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata - siste oppdatering 09.09.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon