Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og spesielt en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst 7 prosent per år i de minst utviklede landene

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
2021
3,3
%
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Indikator 8.1.1 Årlig realvekst i BNP per innbygger

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1992 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Indikator 8.2.1 Årlig realvekst i BNP per sysselsatt person

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1993 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Indikator 8.6.1 Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Tilgjengelig indikator Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Indikator 8.8.1 Hyppighet av dødelige yrkesskader, fordelt på kjønn og status som arbeidsinnvandrer

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 ansatte

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.9: Utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring

Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

BNP for direkte turisme, som andel av samlet BNP (8.9.1)

Delmål 8.10: Universell tilgang til bank-, forsikrings- og finansielle tjenester

Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å utvide tilgangen til og stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester og finansielle tjenester for alle

Antall bankfilialer og minibanker per 100 000 innbyggere (8.10.1)

Delmål 8.a: Øke støtten til handelsrettet bistand (Aid for Trade) til utviklingsland

Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig til de minst utviklede landene, blant annet gjennom det styrkede, integrerte rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene (EIF)

Tilsagn om og utbetalinger av handelsrettet bistand, "Aid for Trade" (8.a.1)

Millioner amerikanske dollar til faste 2018-priser