Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 ansvarlig forbruk og produksjon

Delmål 12.1: Gjennomføre det 10-årige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon

Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)
Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)
JA

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)
Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)
JA
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)
2022
342
kg per innbygger
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)

Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2)

Avrunding gjør at ikke alle summene blir 100 prosent

Indikator 12.4.2 Farlig avfall som genereres per innbygger, og andel av farlig avfall som behandles, fordelt på type behandling

------------------

Tilgjengelig indikator Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Kilogram (kg)

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2021

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2.b)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005 - 2021

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Nasjonal gjenvinningsgrad, prosent (12.5.1)
Nasjonal gjenvinningsgrad, prosent (12.5.1)
2022
41,6
%
Nasjonal gjenvinningsgrad, prosent (12.5.1)

Totalt generert avfall, 1 000 tonn materiale (12.5.1)

Nasjonal gjenvinning, 1 000 tonn materiale gjenvunnet (12.5.1)

Indikator 12.5.1 Nasjonal gjenvinningsmengde, angitt i antall tonn gjenvunnet materiale

Tilgjengelig indikator Nasjonal gjenvinningsmengde, tonn materiale gjenvunnet (12.5.1)

Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/avfallsregnskapet

Data: tidsserie, siste oppdatering 2012 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)
Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)
2018
8
av 11