Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 stoppe klimaendringene

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)
2019
0,975

Indikator 13.1.2 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)
2019
98,0
%

Indikator 13.1.3 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker evnen til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gi mer motstandsdyktighet overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1)
JA

Indikator 13.2.1 Antall land som har meddelt at de utarbeider eller iverksetter en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.)

Tilgjengelig indikator Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.) (13.2.1)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Stortingsmelding 33, 2012 – 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
2021
48,9
millioner tonn CO2-ekvivalenter
-9,3 % endring fra ti år før
Totalt klimagassutslipp per år¹ (13.2.2)

¹Foreløpige tall for siste året

Indikator 13.2.2 Totalt klimagassutslipp per år

Tilgjengelig indikator Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner CO2 -ekvivalenter: Utslipp av klimagasser veid sammen i forhold til deres påvirkning på drivhuseffekten med en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potential). GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkning på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom, f.eks. 100 år. I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Kyoto-protokollen. De er hentet fra IPCCs fourth Assessment Report fra 2007. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft#om-statistikken-definisjoner

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Data: tidsserie, siste oppdatering 1991 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 13.a: Implementere FNs rammekonvensjon om klimaendringer

Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å nå; målet om i fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

Beløp gitt og mobilisert i forhold til forpliktelsen på 100 milliarder dollar per år (13.a.1)

Brutto utbetalinger i millioner amerikanske dollar