Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 stoppe klimaendringene

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
0,975

Indikator 13.1.2 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
98,0
%

Indikator 13.1.3 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker evnen til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gi mer motstandsdyktighet overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 13.2.1 Antall land som har meddelt at de utarbeider eller iverksetter en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.)

Tilgjengelig indikator Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.) (13.2.1)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Stortingsmelding 33, 2012 – 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
2022
48,9
millioner tonn CO2-ekvivalenter
-8,1 % endring fra ti år før
Totalt klimagassutslipp per år¹ (13.2.2)

¹Foreløpige tall for siste året

Indikator 13.2.2 Totalt klimagassutslipp per år

Tilgjengelig indikator Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Paris-avtalen. De er hentet fra IPCCs Fifth Assessment Report (AR5) fra 2014.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 13.a: Implementere FNs rammekonvensjon om klimaendringer

Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å nå; målet om i fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

Beløp gitt og mobilisert i forhold til forpliktelsen på 100 milliarder dollar per år (13.a.1)

Brutto utbetalinger i millioner amerikanske dollar