Bærekraftsmål 15

Livet på land

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
2021
39,8
%

Indikator 15.1.1 Skogområder som andel av samlet landområde

Tilgjengelig indikator Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Samlet landområde er det totale overflatearealet til et land minus området som er dekket av innlandsfarvann, som store elver og innsjøer. Se FNs metadatabase.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)
JA, delvis

Indikator 15.6.1 Antall land som har vedtatt lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder

Tilgjengelig indikator Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Naturmangfoldloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfold

Forskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materiale: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-11-25-1367

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.8: Stoppe innføring og spredning av fremmede arter

Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
JA, delvis