Livet på land

Bærekraftsmål 15 livet på land

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)
2023
40,1
%

Indikator 15.1.1 Skogområder som andel av samlet landområde

Tilgjengelig indikator Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Samlet landområde er det totale overflatearealet til et land minus området som er dekket av innlandsfarvann, som store elver og innsjøer. Se FNs metadatabase.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/arealbruk-og-arealressurser

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.2: Slutt på avskoging og restaurering av forringet skog

Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV (15.2.1)

Indikator 15.2.1 ) Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV 

Tilgjengelig indikator 15.2.1) Andel skogareal innenfor lovlig etablerte verneområder, IUCN I-IV 

Delmål 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Totalt skogareal omfatter både produktiv og uproduktiv skog. Skog er definert ved en kronedekning på over 10 prosent på 1 daa for trær som er eller kan bli 5 m høye. Produktiv skog er definert ved at den kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år under gunstige bestandsforhold. Uproduktiv skog er definert som skog som ikke kan produsere minst 1 m3 trevirke med bark per hektar per år i årlige gjennomsnitt under gunstige forhold. Denne definisjonen er i harmoni med FN sin skogdefinisjon og det er underforstått at definisjonen ikke gjelder for bebygde områder. Vernet areal omfatter skogareal i nasjonalparker og naturreservater.

Forklaring Vernet areal omfatter nasjonalparker og naturreservater der skogbruk ikke er tillatt. Landskapsvernområder og reservater hvor skogbruk er tillatt er ikke inkludert.
Beregningene er utført av  Landsskogtakseringen. Dette er en utvalgsundersøkelse som dekker hele landet over en periode på fem år.
 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder - FNs SDG Indicators Database og Landsskogtakseringen (NIBIO)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.11.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.5: Redusere ødeleggelse av habitater og tap av biologisk mangfold

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

Rødlisteindeks for fugler (15.5.1)

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet

Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA, delvis

Indikator 15.6.1 Antall land som har vedtatt lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder

Tilgjengelig indikator Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

Delmål 15.6) Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde NaturmangfoldlovenForskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materialeDen internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og landbrukNasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata - siste oppdatering 19.11.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 15.8: Stoppe innføring og spredning av fremmede arter

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
Vedtatt relevant nasjonal lovgivning og avsatt tilstrekkelige ressurser for å forebygge eller bekjempe spredning av fremmede arter (15.8.1)
JA, delvis

Delmål 15.a: Offentlig utviklingsbistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer

Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte

Offentlig bistand og offentlige utgifter til bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer (15.a.1)

Amerikanske dollar til konstante 2018-priser