Bærekraftsmål 4

God utdanning

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
80,7
%
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
81,1
%

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Indikator 4.1.1 Andel av barn og unge som a) på skoletrinn 2/3, b) ved slutten av grunnskoletrinnet og c) ved slutten av ungdomsskoletrinnet minst har tilegnet seg grunnleggende kompetanse i i) lesing og ii) matematikk, fordelt på kjønn

Tilgjengelig indikator Andel barn som ved utgangen av grunnskolen har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing og regning, prosent (4.1.1)

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Grunnleggende kompetanse tilsvarer et minimum ferdighetsnivå for grunnleggende kunnskap målt gjennom læringsvurderinger

Tilgjengelige inndelinger for indikator Lesing, regning, kjønn

Kilde Kunnskapsdepartementet og OECD http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/countryprofiles/NO.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart (4.2.2)

Indikator 4.2.2 Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart

Tilgjengelig indikator Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart (4.2.2)

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Organisert læring ett år før offisiell skolestart er i hovedsak barn som er i barnehage, men inkluderer også de som har begynt på skolen ett år for tidlig

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 15-24 år. 2020 (4.3.1)

Deltakelse i formell og uformell utdanning og opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 25-66 år. 2020 (4.3.1)

Deltakelse i høyere utdanning (4.3.2)

Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Indikator 4.3.3 Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning

Tilgjengelig indikator Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Inkluderer elever og studenter som deltar på tekniske eller yrkesrettede studieprogram, definert etter International Standard Classification of Education (ISCED 2011)

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.4: Oppnå økning i antall unge og voksne med relevant kompetanse for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Andel av unge og voksne med kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), fordelt på type kompetanse. 2019 (4.4.1)