God utdanning

Bærekraftsmål 4 god utdanning

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
80,7
%
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
2018
81,1
%
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Indikator 4.1.1 Andel av barn og unge som a) på skoletrinn 2/3, b) ved slutten av grunnskoletrinnet og c) ved slutten av ungdomsskoletrinnet minst har tilegnet seg grunnleggende kompetanse i i) lesing og ii) matematikk, fordelt på kjønn

Tilgjengelig indikator Andel barn som ved utgangen av grunnskolen har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing og regning, prosent (4.1.1)

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Grunnleggende kompetanse tilsvarer et minimum ferdighetsnivå for grunnleggende kunnskap målt gjennom læringsvurderinger

Tilgjengelige inndelinger for indikator Lesing, regning, kjønn

Kilde Kunnskapsdepartementet og OECD http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/countryprofiles/NO.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Innen 2030 sikre alle jenter og gutter mulighet for god tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen

Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart (4.2.2)

Indikator 4.2.2 Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart

Tilgjengelig indikator Deltakelse i organisert utdanning ett år før obligatorisk skolestart (4.2.2)

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Organisert læring ett år før offisiell skolestart er i hovedsak barn som er i barnehage, men inkluderer også de som har begynt på skolen ett år for tidlig

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

Deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 15-24 år¹ (4.3.1)

¹Formell videreutdanning måles for personer som er 22 år eller eldre.
Deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring i løpet av de tolv siste månedene, 25-66 år (4.3.1)

Deltakelse i høyere utdanning (4.3.2)

Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Indikator 4.3.3 Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning

Tilgjengelig indikator Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Inkluderer elever og studenter som deltar på tekniske eller yrkesrettede studieprogram, definert etter International Standard Classification of Education (ISCED 2011)

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde SSB Utdanningsstatistikk og UNESCO Institute of Statistics

Data: tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 4.4: Oppnå økning i antall unge og voksne med relevant kompetanse for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

Andel av unge og voksne med kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), fordelt på type kompetanse (4.4.1)

Delmål 4.b: Øke antall stipender til høyere utdanning for studenter fra utviklingsland

Innen 2020 oppnå en vesentlig økning globalt i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, både i andre utviklingsland og i utviklede land

Omfang av offentlig bistand til stipender (4.b.1)

Millioner amerikanske dollar til faste 2018-priser