Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 likestilling mellom kjønnene

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 5.1.1 Forekomst av rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn

Tilgjengelig indikator Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=diskriminering

Diskrimineringsombudsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-50?q=diskriminering

Grunnloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.3: Stoppe tvangsekteskap og omskjæring

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)
2020
11
kvinner
-59,3 % Endring fra fem år før
Antall kvinner 20-24 år som var gift før fylte 18 år (5.3.1)

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Indikator 5.4.1 Andel av tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid, fordelt på kjønn, alder og sted

Tilgjengelig indikator Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Timer per døgn

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/tidsbruksundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)
2021
45,0
%
8,6 prosentpoeng endring fra 20 år før
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige sametingsrepresentanter (5.5.1)
2021
41,0
%
-10,1 prosentpoeng endring fra 16 år før
Andel kvinnelige stortings- og sametingsrepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)
2023
40,6
%
5,1 prosentpoeng endring fra 20 år før
Andel kvinnelige fylkestingsrepresentanter (5.5.1)
Andel kvinnelige fylkestingsrepresentanter (5.5.1)
2023
45,2
%
2,7 prosentpoeng endring fra 20 år før

Indikator 5.5.1 Andel av kvinner innvalgt i a) nasjonalforsamlinger og b) lokalpolitiske styrer og råd

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1945-2017

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/valg/faktaside/valg

Data: tidsserie, siste oppdatering 1979 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel kvinnelige ledere (5.5.2)
Andel kvinnelige ledere (5.5.2)
2022
33,2
%
-0,3 prosentpoeng endring fra året før
Sysselsatte i ledende stillinger (5.5.2)

Indikator 5.5.2 Andel av kvinner i ledende stillinger

Tilgjengelig indikator Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2012 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og sluttdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 5.6.2 Antall land med lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse

Tilgjengelig indikator Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Spesialisthelsetjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse- %20og%20omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient- %20og%20brukerrettighetsloven
Apotekforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-26-178?q=apotekforskriften
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=%E2%80%A2Forskrift%20om%20helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenest
Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Lov%20om%20folkehelsearbeid
Helsetilsynsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107?q=Lov%20om%20statlig%20tilsyn%20med
Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
Læreplanverket: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom samt tilgang til finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 5.a.2 Andel av land der det rettslige rammeverket (herunder sedvanerett) sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord

Tilgjengelig indikator Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Odelslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58?q=odelsloven

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknologi for å styrke kvinners stilling

Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

Andel innbyggere, 9-79 år, med egen mobiltelefon (5.b.1)

Indikator 5.b.1 Andel av personer som eier en mobiltelefon, fordelt på kjønn

Tilgjengelig indikator Andel innbyggere (9 - 79 år) med egen mobiltelefon (5.b.1)

Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknolog for å styrke kvinners stilling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/norsk-mediebarometer

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet

Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
NEI

Indikator 5.c.1 Andel av land med systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling

Tilgjengelig indikator Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Kulturdepartementet

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon