Artikler om nasjonalregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Flat utvikling i norsk økonomi i 3. kvartal Artikkel 23. november

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,1 prosent frå 2. til 3. kvartal. Ser ein bort frå næringar som var mykje påverka av vêret, var det ein nedgang på 0,1 prosent.

 2. Nedgang i norsk økonomi i august Artikkel 9. oktober

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i august. Nedgangen var omtrent på størrelse med oppgangen måneden før.

 3. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i juli Artikkel 12. september

  Vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og enkelte industrinæringer bidro til å trekke opp bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Konsumet i husholdningene økte.

 4. Slik påvirker uvær som «Hans» nasjonalregnskapet Artikkel 31. august

  Det skal mye til for at naturkatastrofer får merkbare utslag i nasjonale tall for realkapital og brutto nasjonalinntekt. Likevel kan gjenoppbyggingen bidra til økt produksjon og BNP. Denne motsetningen viser at BNP ikke egner seg som velferdsmål.

 5. Nullvekst for norsk økonomi i 2. kvartal Artikkel 22. august

  BNP Fastlands-Norge holdt seg uendret fra 1. til 2. kvartal 2023. Sett bort fra bilkjøp falt husholdningenes konsum. Det var svak utvikling i flere næringer.

 6. BNP Fastlands-Norge tok seg opp igjen i mai Artikkel 7. juli

  BNP Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i mai etter en tilsvarende nedgang måneden før.

 7. Nedgang på 0,4 prosent i norsk økonomi i april Artikkel 13. juni

  BNP Fastlands-Norge falt i flere næringer i april. Også husholdningenes konsum falt.

 8. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i 1. kvartal Artikkel 12. mai

  BNP Fastlands-Norge vokste kun 0,2 prosent i 1. kvartal 2023. Utviklingen i sysselsettingen gjennom siste halvdel av fjoråret fortsatte imidlertid i 1. kvartal, med en oppgang på 0,5 prosent.

 9. Svak nedgang i BNP Fastlands-Norge Artikkel 12. april

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i februar. Lavere aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhet og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen.

 10. Kraftig fall i bilkjøpene ga nedgang i BNP Artikkel 16. mars

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar. Kraftig nedgang i varehandelsnæringen, herunder bilhandelen, utgjorde det største bidraget til fallet.

 11. Norsk økonomi i 2022: Høy vekst, høye priser Artikkel 15. februar

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 3,8 prosent fra 2021 til 2022, målt i faste priser. I 2022 var norsk økonomi preget av gjeninnhenting etter pandemien og kraftig prisstigning, spesielt på energivarer.

 12. Bilkjøp trakk opp BNP Fastlands-Norge i november Artikkel 12. januar

  BNP for Fastlands-Norge vokste 0,2 prosent i november. Varehandelen sto for det største bidraget til veksten, mens fall i deler av industrien trakk ned.

2022

 1. Flat utvikling i BNP Fastlands-Norge i oktober Artikkel 13. desember

  Veksten i BNP Fastlands-Norge flatet ut fra september til oktober, justert for sesong- og kalendereffekter. Utenom fisket økte BNP Fastlands-Norge 0,2 prosent.

 2. Fastlandsøkonomien vokste 0,8 prosent i 3. kvartal Artikkel 18. november

  Aktiviteten falt i juli, men tok seg opp i august og september. Veksten ble drevet av økt aktivitet i tjenestenæringene.

 3. Oppgang i Fastlands-BNP i august Artikkel 7. oktober

  BNP Fastlands-Norge økte 0,4 prosent fra juli til august, justert for sesong- og kalendereffekter. Økte priser på viktige eksportvarer førte til at den løpende kroneverdien av samlet BNP økte med hele 6,7 prosent.