Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål på samlet økonomisk aktivitet i et land og beregnes ved å summere merverdien av alle varer og tjenester som produseres i landet. Det særnorske begrepet BNP Fastlands-Norge inkluderer merverdien av all norsk produksjon utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. økte 0,2 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, Sesongjustering innebærer å korrigere for sesongbetingede mønstre som påvirker den økonomiske utviklingen i en gitt tidsperiode. Eksempler er ferie (utenom påskeferie) og julehandel. Kalenderjusteringer innebærer å korrigere for effekter av variasjon i antall virkedager i en gitt tidsperiode, for eksempel på grunn av når påsken faller. Med mindre annet oppgis er det sesong- og kalenderjusterte tall som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap. og målt i Faste priser (volum) betyr at kroneverdier er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i faste priser omtales ofte som reelt BNP. Løpende priser (verdi) betyr at kroneverdier ikke er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i løpende priser omtales ofte som nominelt BNP. Med mindre annet oppgis er det faste priser som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap.. Husholdningenes konsum falt 0,7 prosent, trukket ned av et kraftig fall i husholdningenes bilkjøp.

– Det siste året har pris- og renteøkninger ført til svak utvikling i husholdningenes konsum, fall i boliginvesteringer og en nedbremsing i norsk økonomi. Den utviklingen ser vi fortsatt i 1. kvartal 2024, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk Sentralbyrå. 

Fast realkapital er produserte kapitalobjekter som kan brukes gjentatte ganger eller kontinuerlig i en produksjonsprosess (bla. bygg, transportmidler og maskiner, samt immateriell realkapital som lisenser og programvare). Bruttoinvesteringer i fast realkapital er anskaffelser av ny fast realkapital pluss kjøp minus salg av eksisterende fast realkapital.  i Fastlands-Norge har holdt seg forholdsvis høye det siste året, men foreløpige tall viser at de falt kraftig i 1. kvartal 2024, også utenom bolig. Riktignok er det mye tilfeldig variasjon i bruttoinvesteringer, og det er usikkerhet i tallene. 

– For eksempel når større prosjekter igangsettes eller ferdigstilles kan bruttoinvesteringer svinge mye. I tillegg er informasjonsgrunnlaget for bruttoinvesteringer svakt for mange næringer i foreløpig nasjonalregnskap. Fallet i 1. kvartal må derfor tolkes varsomt, sier Sletten. 

Til tross for svak økonomisk utvikling, har sysselsettingen holdt seg høy og vokst stabilt siden slutten av koronapandemien. Foreløpige tall viser at antall sysselsatte og utførte timeverk vokste henholdsvis 0,3 og 0,5 prosent i 1. kvartal 2024. 

Fortsatt vekst i sysselsettingen samtidig som det er lite økonomisk vekst, kan tyde på at Det vanligste og enkleste produktivitetsbegrepet i nasjonalregnskapet er arbeidsproduktivitet, som måler bruttoprodukt per timeverk. er lav.

– Produktiviteten har utviklet seg svakt etter pandemien, både i Norge og i mange andre land. Det er imidlertid viktig å understreke at produktivitetstallene i det foreløpige nasjonalregnskapet er usikre, sier Pål Sletten.

Vekst i oljerelatert industri og tjenesteyting 

Økt Produksjon er verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet. Produktinnsats er verdien av innsatsvarer og -tjenester som brukes i innenlandsk produksjonsaktivitet. Bruttoprodukt er merverdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet (produksjon fratrukket produktinnsats). i industri- og tjenestenæringer som leverer varer og tjenester til oljenæringen trakk opp veksten i BNP Fastlands-Norge i 1. kvartal. Det gjaldt blant annet næringene bygging av oljeplattformer og moduler, produksjon av metallvarer og tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass. 

– Gode markedsforhold og gunstige skattevilkår har bidratt til høy investeringsaktivitet på norsk sokkel i over et år nå. Det har trukket opp aktiviteten i fastlandsnæringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassvirksomheten, sier Sletten. 

I tillegg til de oljerelaterte næringene, utgjorde blant annet økt aktivitet i helse- og omsorgstjenester og varehandel store bidrag til kvartalsveksten i fastlandsøkonomien.

Akvakultur og bygg og anlegg trakk ned

Redusert bruttoprodukt innen fiske, fangst og akvakultur trakk ned veksten i BNP Fastlands-Norge betydelig i 1. kvartal. Det skyldtes nedgang i oppdrettsnæringen, som kan sees i sammenheng med sykdom og andre utfordringer. 

Med en nedgang også i 1. kvartal 2024, har bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomheten gått ned fire kvartaler på rad. Husholdningenes boliginvesteringer, som falt kraftig i 2023, gikk ytterligere ned med 5,8 prosent i 1. kvartal 2024. 

– Nedgangen i bygg- og anleggsnæringen henger sammen med at husholdningenes boliginvesteringer har falt kraftig det siste året. Det har trukket ned aktiviteten innen boligbygging, sier Pål Sletten. 

Fall i husholdningenes bilkjøp 

Husholdningenes konsum gikk ned 0,7 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Varekonsumet falt hele 2,2 prosent, mens tjenestekonsumet økte 0,2 prosent.  

Nedgangen i varekonsumet knyttet seg til mange varegrupper, men et kraftig fall i bilkonsumet trakk klart mest ned. Holdes biler utenom, ville nedgangen i varekonsumet vært på 0,8 prosent. 

– Etter at prisene og rentene begynte å øke, har husholdningene strammet inn kjøp av varer med lang varighet, og særlig biler. At bilkonsumet falt ytterligere i 1. kvartal, tyder på at husholdningene fortsatt velger å utsette større kjøp, sier Pål Sletten. 

Mens konsumet i Norge viste en svak utvikling i kvartalet, økte nordmenns kjøp i utlandet 4,2 prosent, og utlendingers konsum i Norge økte 3,1 prosent.

Fortsatt vekst i innenlandske priser 

Samlet sett vokste prisene i norsk økonomi 1,1 prosent i 1. kvartal, målt ved bruttoproduktdeflatoren for Fastlands-Norge. Det førte til at BNP Fastlands-Norge vokste 1,2 prosent, målt i løpende priser. 

Sesongjustert kvartalsvekst i elektrisitetsprisen utgjorde et betydelig bidrag til den innenlandske prisstigningen. Det må sees i sammenheng med at elektrisitetsprisene var forholdsvis lave de to foregående kvartalene. 

Mens prisene steg i fastlandsøkonomien, falt prisene på olje og gass i 1. kvartal. Det førte til at samlet BNP og eksport gikk ned henholdsvis 1,5 og 5,5 prosent, målt i løpende priser.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 3. Bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Månedlig. Sesongjustert. Verdiindekser. 2019=100

Revisjoner 

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Nytt informasjonsgrunnlag innarbeides til tider i beregningen av enkelte nasjonalregnskapsstørrelser. I tillegg vil sesongfaktorene endre seg når nye perioder tilføyes. 

På flere områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk i tallene for 2023, men årsveksten i BNP Fastlands-Norge i 2023 er lik som ved forrige publisering 14. Februar. Forløpet gjennom fjoråret er også lite revidert. 

Innen offentlig forvaltning er årsveksten på bruttoproduktet i faste priser revidert opp 0,1 prosentpoeng i 2023, mens konsumet i offentlig forvaltning er revidert ned 0,3 prosentpoeng. Bruttoinvesteringer i fast realkapital er samlet sett revidert fra en årsvekst på 0,3 i 2023, til å nå vise en flat utvikling. 

Siden forrige publisering av månedlig nasjonalregnskap 11. april, er månedsveksten i januar og februar 2024 revidert ned henholdsvis 0,1 og 0,3 prosentpoeng. 

Publisering av månedlig nasjonalregnskap for april og mai utsettes til publisering av 2. kvartal. Tilsvarende vil tall for juli og august frigis sammen med publisering av 3. kvartal. Les mer her.