Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål på samlet økonomisk aktivitet i et land og beregnes ved å summere merverdien av alle varer og tjenester som produseres i landet. Det særnorske begrepet BNP Fastlands-Norge inkluderer merverdien av all norsk produksjon utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.   falt 0,2 prosent fra januar til februar 2024, Sesongjustering innebærer å korrigere for sesongbetingede mønstre som påvirker den økonomiske utviklingen i en gitt tidsperiode. Eksempler er ferie (utenom påskeferie) og julehandel. Kalenderjustering innebærer å korrigere for effekter av variasjon i antall virkedager i en gitt tidsperiode, for eksempel på grunn av når påsken faller.  Med mindre annet oppgis er det sesong- og kalenderjusterte tall som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap. og målt i Faste priser (volum) betyr at kroneverdier er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i faste priser omtales ofte som reelt BNP.  Løpende priser (verdi) betyr at kroneverdier ikke er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i løpende priser omtales ofte som nominelt BNP.  Med mindre annet oppgis er det faste priser som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap. . Husholdningenes konsum økte 0,1 prosent. 

– Nedgangen i februar kom etter en oppgang i januar. Tallene fortsetter å tegne et bilde av en nokså flat utvikling i den norske økonomien, slik vi har sett det siste året, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk Sentralbyrå, Pål Sletten. 

Når økonomien utvikler seg tilnærmet flatt kan normale svingninger forårsake vekst eller nedgang fra en måned til neste. Ved å se på tremånedersveksten får man et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien. Den rullerende tremånedersveksten for BNP Fastlands-Norge viste en økning på 0,1 prosent fra september-november til desember-februar. 

Samlet BNP falt 0,9 prosent i februar på grunn av en nedgang i produksjonen av naturgass. Tremånedersveksten i samlet BNP kom på 1,5 prosent. 

Nedgang i februar etter oppgang forrige måned 

Flere bidrag til nedgangen i BNP Fastlands-Norge i februar kom fra næringer som hadde et oppsving i Produksjon er verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet. Produktinnsats er verdien av innsatsvarer og -tjenester som brukes i innenlandsk produksjonsaktivitet. Bruttoprodukt er merverdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet (produksjon fratrukket produktinnsats). måneden før. Det gjaldt blant annet forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner. Tremånedersutviklingen i disse næringene var derimot mer moderat. 

– I februar ble fastlandsøkonomien trukket en del ned av næringer som vokste måneden i forveien. Det illustrerer at tallene kan svinge en del, og at man ikke bør legge for mye vekt på utviklingen i en enkelt måned, sier Pål Sletten. 

Bygge- og anleggsvirksomheten har generelt utviklet seg negativt det siste året, og bruttoproduktet i næringen gikk ned også i februar. Riktignok vokste næringen måneden før. Ser man de siste tre månedene under ett var utviklingen i bygg og anlegg negativ. 

Fiske og fangst økte, og bidro til å trekke opp BNP Fastlands-Norge i februar, samtidig gikk produksjon og distribusjon av elektrisk kraft litt ned. Dette er næringer som svinger mye fra måned til måned. Sett bort i fra elektrisitet og fiske og fangst ville nedgangen i BNP Fastlands-Norge vært 0,3 prosent. 

Elektrisk kraft utgjorde imidlertid det største negative bidraget til tremånedersveksten i fastlandsøkonomien, mye på grunn av høy vannkraftproduksjonen i fjor høst. Utenom fiske og elektrisitet viser BNP Fastlands-Norge en tremånedersvekst på 0,3 prosent. 

Konsum av varer økte, mens konsum av tjenester falt 

Husholdningenes konsum økte 0,1 prosent i februar. Varekonsumet vokste, trukket opp av matvarer og transportmidler. Tjenestekonsumet falt, trukket ned av fritidstjenester og hotell- og restauranttjenester. Tremånedersveksten for både vare- og tjenestekonsumet var positiv. 

Husholdningenes boliginvesteringer, som falt kraftig gjennom fjoråret, fortsatte å gå ned i februar, med et fall på 2,7 prosent. Den rullerende tremånedersnedgangen var 6,1 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019 = 100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Revisjoner

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Nytt informasjonsgrunnlag innarbeides til tider i beregningen av enkelte nasjonalregnskapsstørrelser. I tillegg vil sesongfaktorene endre seg når nye perioder tilføyes. 

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder, og veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert opp 0,2 prosentpoeng i januar 2024 fra forrige publisering. Veksten i desember 2023 er revidert ned 0,1 prosentpoeng på grunn av endringer i sesongmønsteret. I øvrige måneder er revisjonene mindre.