Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra oktober til november, sesong- og kalenderjustert og målt i faste priser.

– Etter to måneder med noe vekst ble det en liten nedgang i november, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå, Pål Sletten.

En nedgang i elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning, og i fiske og fangst utgjorde de største bidragene til fallet i BNP Fastlands-Norge i november. Holdes elektrisitetsnæringen og fisket utenom, ville det vært en vekst i fastlandsøkonomien på 0,1 prosent. Helse- og omsorgstjenestene trakk opp.

– Nedgangen i november skyldes et fall i kraftproduksjonen og fisket. Det er næringer hvor aktiviteten svinger mye, sier Pål Sletten.

Når økonomien utvikler seg tilnærmet flatt, kan nokså normale svingninger forårsake vekst eller nedgang fra en måned til neste. Ved å se på den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge kan man få et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien. Fra tremånedersperioden juni-august til september-november vokste BNP Fastlands-Norge 0,1 prosent.

Husholdningenes konsum utviklet seg flatt i november, til tross for høy vekst i varekonsumet. Vanligvis er november en vekstmåned for varekonsumet. Det kan sees i sammenheng med at store tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week har blitt mer vanlig i Norge. Det kan ha ført til en vridning av nordmenns julehandel fra desember til november.

– Nordmenn har strammet inn budsjettene og redusert varekonsumet gjennom 2023, men i likhet med tidligere år økte varekjøpene i november. Det tyder på at november har blitt en stadig viktigere måned for julehandel i Norge, sier Pål Sletten.

Den rullerende tremånedersveksten i husholdningenes konsum var 0,1 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019 = 100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Næringene

Bruttoproduktet i Fastlands-Norge ble trukket mest ned av elektrisitets-, gass- og varmtvannforsyningen og av fiske og fangst i november. Bruttoproduktet innen annen vareproduksjon som blant annet omfatter disse næringene gikk sammenlagt ned 2,1 prosent. Kraftproduksjonen varierer mye gjennom året, og den øker vanligvis i de kalde vintermånedene. I høst var kraftproduksjonen uvanlig høy, men i november var vindkraftproduksjonen lavere enn på samme tid i fjor. Dermed ble det en sesongjustert nedgang i elektrisitetsnæringen. Nedgangen i fisket i november må sees i sammenheng med et godt makrellfiske måneden før.

Innen industri og bergverk falt bruttoproduktet 0,5 prosent, trukket ned av næringsmidler og trelast- og trevareindustri. Tjenester inkludert boligtjenester gikk ned 0,1 prosent og ble trukket mest ned av forretningsmessig tjenesteyting.

I offentlig forvaltning vokste bruttoproduktet 0,4 prosent. Aktiviteten økte i både kommunale og statlige pleie- og omsorgstjenester, men kommunal pleie og omsorg sto for mesteparten av veksten.

Målt i faste priser vokste bruttoproduktet innen utvinning av råolje og naturgass 6,4 prosent i november. Den høye veksten må sees i sammenheng med at aktiviteten var lav halvåret i forveien på grunn av vedlikehold av gassinfrastrukturen. Samtidig var det en nedgang i prisen på råolje og naturgass i november, slik at bruttoproduktet i løpende priser falt 0,3 prosent.

Konsum

Husholdningenes konsum utviklet seg flatt i november, sesongjustert og målt i faste priser. Møbler og husholdningsartikler og kultur og fritidstjenester trakk mest opp. Veksten i konsumgruppen kultur og fritidstjenester skyldtes økt konsum av elektronikkvarer. Prisene på elektronikkvarer og møbler gikk ned fra måneden før, som kan sees i sammenheng med tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week i slutten av november. Ifølge Konsumprisindeksen var prisreduksjonen på disse varegruppene i november større enn på samme tid året før.

November var noe kaldere enn normalt og husholdningene økte sitt strømkonsum. Det trakk opp samlet konsum med 0,1 prosentpoeng målt i faste priser. Samtidig økte strømprisen 24,7 prosent, og strømkonsumet økte dermed sterkt i løpende priser. Nedgang i husholdningenes kjøp i utlandet bidro på sin side til å trekke ned husholdningenes konsum.

Eksport og import

I november vokste eksporten 0,3 prosent, sesongjustert og målt i faste priser. Veksten skyldtes i hovedsak økt eksport av tradisjonelle varer, spesielt verkstedprodukter og metaller. Samtidig var det en nedgang i eksport av råolje og naturgass. Målt i løpende priser økte eksporten 1,8 prosent.

Samlet import falt 0,7 prosent i november, målt i faste priser. Redusert import av raffinerte oljeprodukter og reisetrafikk trakk mest ned, mens økt import av verkstedprodukter og kjemikalier bidro til å dempe nedgangen. Målt i løpende priser vokste samlet import 0,1 prosent.

Investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital økte 1,7 prosent i november. Fra tremånedersperioden juni-august til september-november viste derimot bruttoinvesteringene en nedgang på 4 prosent. Boliginvesteringene økte 1,9 prosent i november etter en nedgang i oktober. Til tross for veksten i november, var det en nedgang på 6,8 prosent fra juni-august til september-november.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital utenom boliger er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene benyttet.

Revisjoner

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Nytt informasjonsgrunnlag innarbeides til tider i beregningen av enkelte nasjonalregnskapsstørrelser. I tillegg vil sesongfaktorene endre seg når nye perioder tilføyes.

De store omveltningene i norsk økonomi under koronapandemien kan ha ført til at sammenhenger mellom indikatorer og regnskapsstørrelser er annerledes enn i normale perioder. I etterkant av koronapandemien har også revisjonene i sesongmønstrene til tider vært større enn normalt. Foreløpige måneds- og kvartalstall må derfor betraktes som mer usikre enn vanlig.

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder, og veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert ned 0,1 prosentpoeng i oktober. Veksten i øvrige måneder i 2023 er som tidligere publisert.