Nasjonalregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 17 av 17

Fastlandsøkonomien vokste i november

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge økte videre i november. Mange næringer som har vært rammet av pandemien fortsatte gjeninnhentingen, men oppgangen var også drevet av mindre konjunkturelle næringer.

Takten i gjeninnhentingen avtok i oktober

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge var uendret i oktober. Innhentingen fortsatte likevel for mange næringer som har vært særlig rammet av pandemien, men fiskeriene dempet veksten.

Sparingen i husholdningene falt

Målt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke vært høyere siden de høye petroleumsprisene i 2014.

223 milliarder til utdanning

Driftsutgiftene til utdanning var i underkant av 223 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde 41 640 kroner per innbygger.

Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

Veksttakten i de ulike fylkene hadde som vanlig stor spredning i 2019, men det var vekst i de fleste fylkene. Hedmark og Troms hadde svak nedgang, mens volumet i Rogaland vokste hele 7,4 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke, sysselsettingen økte sterkt, og gode priser på norsk eksport ga stort overskudd i utenrikshandelen.

Godt fiske ga høy økonomisk vekst i august

BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske. Holdes fiske og fangst utenfor var veksten mer moderat.

Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte i juli

BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020.

Fortsatt høy sparing i privat sektor

Norsk økonomi viste god vekst i 2. kvartal. Høyere petroleumspriser førte til økte inntekter i offentlig forvaltning og en styrket driftsbalanse overfor utlandet. Dempet konsum i husholdningene førte til at sparingen fortsatt var høy.

The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

Quarterly National Accounts

Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.

Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. I juni måned var BNP for Fastlands-Norge tilbake på samme nivå som før pandemien rammet i mars i fjor.

Aktiviteten i økonomien aukar igjen

BNP Fastlands-Noreg steig 1,8 prosent i mai, justert for sesong- og kalendereffektar. Utviklinga bar preg av at delar av samfunnet vart opna att.

Høyere oljepris trakk opp nasjonalinntekten i 1. kvartal

Bruttonasjonalinntekten steg 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Oppgangen skyldes særlig økte inntekter fra oljeutvinningen. Landets samlede sparing økte betydelig. Sparingen er fortsatt høy i privat sektor, men økningen i 1. kvartal skjedde i hovedsak på statens hånd.

Hva er egentlig BNP?

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet nasjonalregnskap.