Nasjonalregnskap

Statistikk

Fylkesfordelt nasjonalregnskap
Statistikken viser hovedstørrelser fra det endelige årlige nasjonalregnskapet fordelt på fylker og landsdeler
Helseregnskap
Helseregnskapet omfatter alle utgiftene til helseformål, dvs. både private og offentlige
Nasjonalregnskap
Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi.
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet
Statistikken deler økonomien inn i sektorer, og viser transaksjoner innen og mellom sektorene
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
Regnskapet belyser ideell og frivillig sektor, og viser organisasjonenes bidrag til bruttonasjonalprodukt, viktigste inntektskilder og verdien av ulønnet arbeid.
Satellittregnskap for turisme
Formålet med satellittregnskapet for turisme er å beskrive den økonomiske effekten av turisme.
Utenriksregnskap
Utenriksregnskapet tallfester Norges økonomiske forbindelser med utlandet
Utdanningsregnskap
Utdanningsregnskapet beskriver Norges utgifter til utdanningsformål
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
Statistikken gir et bilde av utslipp fra norsk økonomisk aktivitet.
Varekonsumindeksen
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 86 av 86
 1. Fastlandsøkonomien falt 0,2 prosent i februar

  Forretningsmessig tjenesteyting og varehandelsnæringen trakk BNP Fastlands-Norge mest ned. Tremånedersveksten var 0,1 prosent.

 2. Et tøft år for norsk reiseliv i 2021

  Koronapandemien preget 2021. Året var krevende for reiselivsvirksomhetene. Noe bedre ble det med tiltak som redusert merverdiavgift og koronapass. Norske husholdninger gjorde en iherdig innsats som turister i eget land.

 3. Norsk økonomi vokste 0,4 prosent i januar

  Varehandelsnæringen trakk BNP Fastlands-Norge mest opp, etterfulgt av elektrisitetsnæringen. Tremånedersveksten var 0,2 prosent.

 4. Publisering av nasjonalregnskapet i 2024

 5. Lavere kjøpekraft i 2023

  Husholdningenes kjøpekraft gikk ned i 2023. Disponibel inntekt økte, men priser på varer og tjenester økte mer.

 6. The SNOW Model for Norway

  In this document, we provide a description of the SNOW model for Norway (SNOW-NO), a multi-sector computable general equilibrium (CGE) model tailored to analyze energy, environmental and climate policies in Norway.

 7. Documentation of ModelSolver

  This paper documents the Python class ModelSolver. ModelSolver lets the user define a model object in terms of equations and endogenous variables.

 8. Nasjonalregnskapet revideres i 2024

  Statistisk sentralbyrå er i gang med en omfattende revisjon av tidsseriene i nasjonalregnskapet og planlegger publiseringer i november og desember 2024.

 9. Svak utvikling i norsk økonomi i 2023

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,7 prosent fra 2022 til 2023, målt i faste priser. Norsk økonomi utviklet seg tilnærmet flatt gjennom 2023 og vokste kun 0,2 prosent i 4. kvartal.

 10. Is it necessary and feasible to estimate the asset value of petroleum resources from oilfield level?

  This paper assesses the necessity and feasibility of estimating the asset value of petroleum resources on the Norwegian continental shelf from the oilfield level. It is the second outcome from an ongoing project (‘Valuation of petroleum resources in Norway’) at Statistics Norway.

 11. Dokumentasjon av pre-system

  Dette notatet inneholder dokumentasjon av pakken pre-system. Pakken inneholder en rekke formelobjekter som kan brukes til å bygge nødvendige formler som inngår i et forsystem i Nasjonalregnskapets korttidsstatistikker.

 12. Compiling physical asset accounts for petroleum resources in Norway

  This document demonstrates the feasibility for compiling the physical asset accounts for petroleum resources on the Norwegian continental shelf according to SEEA-CF standard.

 13. Elektrisitet og fiske trakk ned norsk økonomi

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra oktober til november. Tremånedersveksten var 0,1 prosent.

 14. Norsk økonomi vaks i oktober

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,4 prosent frå september til oktober. Tremånadersveksten var 0,0 prosent.

 15. Husholdningenes disponible inntekt økte i 3. kvartal

  Husholdningenes disponible inntekt økte i 3. kvartal. Samtidig fortsatte nasjonalinntekten tilbake mot nivåene fra før 2022.

 16. Kraftig vekst i fylkene i 2021

  I 2021 hentet samtlige norske fylker inn store deler av fallet som koronapandemien forårsaket året før.

 17. Flat utvikling i norsk økonomi i 3. kvartal

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,1 prosent frå 2. til 3. kvartal. Ser ein bort frå næringar som var mykje påverka av vêret, var det ein nedgang på 0,1 prosent.

 18. 83 100 kroner per innbygger til helse i 2022

  Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 453 milliarder kroner i 2022. Det er 29 milliarder kroner mer enn i 2021.

 19. Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984–2022

  Denne rapporten ser på om det har vært en ekstraordinær høy avkastning i de norske naturressursnæringene i perioden fra 1984 til 2022.

 20. Nedgang i norsk økonomi i august

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i august. Nedgangen var omtrent på størrelse med oppgangen måneden før.

 21. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i juli

  Vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og enkelte industrinæringer bidro til å trekke opp bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Konsumet i husholdningene økte.

 22. Lav sparing i 2. kvartal

  Husholdningene sparte mindre i 2. kvartal. Den disponible inntekten deres økte, men utgiftene til konsum økte mer. Nasjonalinntekten falt, som følge av lavere petroleumspriser.

 23. Slik påvirker uvær som «Hans» nasjonalregnskapet

  Det skal mye til for at naturkatastrofer får merkbare utslag i nasjonale tall for realkapital og brutto nasjonalinntekt. Likevel kan gjenoppbyggingen bidra til økt produksjon og BNP. Denne motsetningen viser at BNP ikke egner seg som velferdsmål.

 24. Nullvekst for norsk økonomi i 2. kvartal

  BNP Fastlands-Norge holdt seg uendret fra 1. til 2. kvartal 2023. Sett bort fra bilkjøp falt husholdningenes konsum. Det var svak utvikling i flere næringer.

 25. Sektorinndeling innen næringsområdene P, Q og R

  I nasjonalregnskapet er fordelingen av økonomien på sektorer basert på definisjoner og prinsipper i et internasjonalt regelverk, der Norge er pålagt å følge den europeiske versjonen, European System of Accounts 2010 (ESA 2010) som en del av EØS-avtalen.

 26. BNP Fastlands-Norge tok seg opp igjen i mai

  BNP Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i mai etter en tilsvarende nedgang måneden før.

 27. Progress on ocean accounting in Norway

  This working paper was prepared for the 28th meeting of the London Group held on September 26-29, 2022, in Siegburg, Germany. The paper discusses current progress on ocean accounting in Norway.

 28. Nedgang på 0,4 prosent i norsk økonomi i april

  BNP Fastlands-Norge falt i flere næringer i april. Også husholdningenes konsum falt.

 29. Lave bilkjøp og høyere sparing i husholdningene

  Sparingen i husholdningene økte betydelig i 1. kvartal, men ligger fortsatt på lavt nivå historisk. Overskuddet for Norge gikk tilbake som følge av lavere priser på petroleumsprodukter.

 30. Testing the split of economic ownership for petroleum resources in Norway

  Based on the Norwegian experiences, a long-term average pattern is identified as regards the distribution of resource rent due to petroleum activities, which can be used to split the economic ownership of oil and gas between the government and the oil and gas sector in Norway.

 31. What can we do with the quality-adjusted labor input data?

  This document, by using examples, aims to demonstrate how the quality-adjusted labor input data can be applied for economic analysis in general, and for growth accounting in particular.

 32. Norsk økonomi vokste 0,2 prosent i 1. kvartal

  BNP Fastlands-Norge vokste kun 0,2 prosent i 1. kvartal 2023. Utviklingen i sysselsettingen gjennom siste halvdel av fjoråret fortsatte imidlertid i 1. kvartal, med en oppgang på 0,5 prosent.

 33. Svak nedgang i BNP Fastlands-Norge

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i februar. Lavere aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhet og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen.

 34. Norwegian National Accounts - GNI Inventory for ESA 2010

  This document provides a comprehensive documentation of data sources and methods for calculating the central variables gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) in the Norwegian national accounts.

 35. Updating the recording of the central bank output in the Norwegian National Accounts

  This document presents a description of updating the treatment of the Norwegian central bank output in both the Supply and Use tables (SUTs) and the institutional sector accounts, more in line with the international standards in this regard.

 36. On the measurement of nonmarket hospital services in the Norwegian National Accounts

  Somatic services rendered by central government-owned hospitals account for a significant part of nonmarket activities in Norway. The output volume of these services has been currently measured by the summed DRG (diagnosis related groups) points in the Norwegian national accounts.

 37. Kraftig fall i bilkjøpene ga nedgang i BNP

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar. Kraftig nedgang i varehandelsnæringen, herunder bilhandelen, utgjorde det største bidraget til fallet.

 38. Husholdningenes sparing falt kraftig gjennom 2022

  Husholdningene ble truffet av høy prisvekst og økte rentekostnader i 2022, og spareraten falt kraftig. Samtidig økte overskuddet i offentlig forvaltning.

 39. Norsk økonomi i 2022: Høy vekst, høye priser

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 3,8 prosent fra 2021 til 2022, målt i faste priser. I 2022 var norsk økonomi preget av gjeninnhenting etter pandemien og kraftig prisstigning, spesielt på energivarer.

 40. Bilkjøp trakk opp BNP Fastlands-Norge i november

  BNP for Fastlands-Norge vokste 0,2 prosent i november. Varehandelen sto for det største bidraget til veksten, mens fall i deler av industrien trakk ned.

 41. Ujevnt koronafall i fylkene i 2020

  Den økonomiske nedgangen utløst av koronapandemien i 2020 fordelte seg ulikt i fylkene. Nedgangen var størst i kystfylkene Møre og Romsdal og Vestland, på henholdsvis 8,2 og 6,2 prosent. I Oslo, Viken og Agder ble nedgangen i volum kun rundt 2 prosent.

 42. Tøft år for norsk reiseliv i 2020

  Pandemien gjorde det krevende både å være reiselivsvirksomhet og å være turist i 2020.

 43. Flat utvikling i BNP Fastlands-Norge i oktober

  Veksten i BNP Fastlands-Norge flatet ut fra september til oktober, justert for sesong- og kalendereffekter. Utenom fisket økte BNP Fastlands-Norge 0,2 prosent.

 44. Fall i husholdningenes disponible realinntekt

  Husholdningenes disponible realinntekt falt 4,3 prosent fra 2. til 3. kvartal som følge av en sterk prisoppgang. På den andre siden økte overskuddet i offentlig forvaltning markert. Det skyldes særlig store inntekter fra petroleumsvirksomheten, men skatteinntekter fra husholdningene og næringslivet økte også.

 45. Fastlandsøkonomien vokste 0,8 prosent i 3. kvartal

  Aktiviteten falt i juli, men tok seg opp i august og september. Veksten ble drevet av økt aktivitet i tjenestenæringene.

 46. Oppgang i Fastlands-BNP i august

  BNP Fastlands-Norge økte 0,4 prosent fra juli til august, justert for sesong- og kalendereffekter. Økte priser på viktige eksportvarer førte til at den løpende kroneverdien av samlet BNP økte med hele 6,7 prosent.

 47. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon

  I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra målingen av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2021 i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten. Rapporten dokumenterer dessuten opplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen.

 48. Nedgangen i BNP Fastlands-Norge fortsatte i juli

  BNP for Fastlands-Norge falt 0,3 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Nedgangen i varehandelen fortsatte. Samtidig vokste aktiviteten i flere næringer, særlig i industrien. Gassprisen steg kraftig fra juni til juli, som førte til at samlet BNP vokste 6,9 prosent, målt i løpende priser.

 49. Husholdningenes disponible realinntekt falt i 2. kvartal

  Husholdningenes disponible realinntekt falt 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, som følge av kraftig vekst i prisene på varer og tjenester.

 50. Veksten i norsk økonomi flatet ut gjennom 2. kvartal

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,7 prosent i 2. kvartal, viser sesongjusterte tall. Samtidig preges norsk økonomi av sterk prisvekst, som følge av høye energi- og råvarepriser.

 51. Svak nedgang i norsk økonomi

  BNP for Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra april til mai, justert for sesong- og kalendereffekter. Nedgangen var drevet av industrien og varehandel.

 52. Sterk oppgang i helseutgiftene i 2021

  Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021, en kraftig økning fra fjoråret.

 53. Nedgang i BNP Fastlands-Norge i april

  BNP for Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i april, justert for sesong- og kalendereffekter. Veksten fortsatte i deler av økonomien, og næringene som ble hardest rammet av pandemien hentet seg videre inn. Det var likevel ikke nok til å veie opp for nedgang i kraftnæringene, akvakulturen og varehandelen.

 54. Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2021

  Norge er et land rikt på naturressurser. Ekstraordinær høy avkastning i en kommersiell sektor som baserer seg på en naturressurs omtales som grunnrente eller ressursrente.

 55. Store utbytter til husholdningene i 2021

  Husholdningene mottok uvanlig store aksjeutbytter i 4. kvartal. Dette ga offentlig forvaltning en betydelig økning i skatteinntektene.

 56. Offentlige utgifter til utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rekke statistikker som belyser ulike aspekter ved utdanningssektoren. Blant disse er statistikker som sier noe om hvor mye ressurser som brukes på utdanning i Norge.

 57. Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

  De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

 58. Gjeninnhenting i norsk økonomi i 1. kvartal 2022

  Etter smitteverntiltakene ble opphevet økte BNP for Fastlands-Norge i faste priser 1,0 prosent i mars. Prisvekst på råolje og naturgass ga stort overskudd på handelsbalansen og en betydelig oppgang i BNP i løpende priser.

 59. Gjenåpning og fiske trakk opp aktiviteten

  BNP for Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og kalendereffekter. Veksten i fastlandsaktiviteten var særlig trukket opp av fiskeriene. Det var også god vekst i flere tjenestenæringer etter lettelser i smitteverntiltak.

 60. Satellittregnskap for hav

  Statistisk sentralbyrå publiserer i dag en pilot for satellittregnskap for hav for å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands¬næringene som er knyttet til havet. Det inngår i fjerde fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013.

 61. Stabilt år for norsk reiseliv i 2019

  Turistene brukte 194 milliarder kroner i Norge i 2019. Dette er en liten oppgang på 0,8 prosent fra året før.

 62. Videre nedgang i norsk økonomi

  BNP for Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i januar, justert for sesong- og kalendereffekter. Kraftnæringene og tradisjonelt fiske bidro mest til fallet. Samtidig var deler av tjenestenæringene fortsatt preget av smitteverntiltakene som ble innført i desember.

 63. Historisk høy vekst i nasjonalinntekten

  Bruttonasjonalinntekten økte med 788 milliarder kroner i 2021, målt i løpende priser. Det tilsvarer en oppgang på 22,2 prosent. Disponibel realinntekt for Norge vokste 24,2 prosent.

 64. Sterk gjeninnhenting i norsk økonomi i 2021

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 4,2 prosent i faste priser fra 2020 til 2021, viser foreløpige nasjonalregnskapstall. I 4. kvartal økte aktiviteten i fastlandsøkonomien 1,4 prosent, og falt 0,4 prosent i desember.

 65. Årslønnen steg med 3,5 prosent i 2021

  Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,5 prosent fra 2020 til 2021. I 2020 var årslønnsveksten 3,1 prosent.

 66. Fastlandsøkonomien vokste i november

  Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge økte videre i november. Mange næringer som har vært rammet av pandemien fortsatte gjeninnhentingen, men oppgangen var også drevet av mindre konjunkturelle næringer.

 67. Takten i gjeninnhentingen avtok i oktober

  Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge var uendret i oktober. Innhentingen fortsatte likevel for mange næringer som har vært særlig rammet av pandemien, men fiskeriene dempet veksten.

 68. Sparingen i husholdningene falt

  Målt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke vært høyere siden de høye petroleumsprisene i 2014.

 69. 223 milliarder til utdanning

  Driftsutgiftene til utdanning var i underkant av 223 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde 41 640 kroner per innbygger.

 70. Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke, sysselsettingen økte sterkt, og gode priser på norsk eksport ga stort overskudd i utenrikshandelen.

 71. Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

  Veksttakten i de ulike fylkene hadde som vanlig stor spredning i 2019, men det var vekst i de fleste fylkene. Hedmark og Troms hadde svak nedgang, mens volumet i Rogaland vokste hele 7,4 prosent.

 72. Godt fiske ga høy økonomisk vekst i august

  BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske. Holdes fiske og fangst utenfor var veksten mer moderat.

 73. Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte i juli

  BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020.

 74. Fortsatt høy sparing i privat sektor

  Norsk økonomi viste god vekst i 2. kvartal. Høyere petroleumspriser førte til økte inntekter i offentlig forvaltning og en styrket driftsbalanse overfor utlandet. Dempet konsum i husholdningene førte til at sparingen fortsatt var høy.

 75. The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

  Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

 76. Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. I juni måned var BNP for Fastlands-Norge tilbake på samme nivå som før pandemien rammet i mars i fjor.

 77. Quarterly National Accounts

  Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

 78. Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

  Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.

 79. Aktiviteten i økonomien aukar igjen

  BNP Fastlands-Noreg steig 1,8 prosent i mai, justert for sesong- og kalendereffektar. Utviklinga bar preg av at delar av samfunnet vart opna att.

 80. Høyere oljepris trakk opp nasjonalinntekten i 1. kvartal

  Bruttonasjonalinntekten steg 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Oppgangen skyldes særlig økte inntekter fra oljeutvinningen. Landets samlede sparing økte betydelig. Sparingen er fortsatt høy i privat sektor, men økningen i 1. kvartal skjedde i hovedsak på statens hånd.

 81. Kvartalsvis nasjonalregnskap: 1978- (XLSX-filer)

  Xlsx-tabellene bygger på Lagret spørring mot Statistikkbanken.

 82. Årlig nasjonalregnskap: 1970- (xlsx-filer)

  Xlsx-tabellene bygger på Lagret spørring mot Statistikkbanken.

 83. Inntekts- og kapitalregnskap. Kvartalsvise og årlige Excel-filer

 84. Dette bruker nordmenn penger på

  SSBs nyeste tall viser at norske husholdninger konsumerte for 1391,6 milliarder kroner i 2017. Det er omtrent 230 ganger så mye som det koster å bygge det nye nasjonalmuseet – og mer enn statens samlede utgifter i årets statsbudsjett.

 85. Produktivitetsberegninger for næringer

  Produktivitet kan defineres som forholdet mellom produksjon og ressursinnsats. Det finnes mange ulike typer produktivitetsmål. Her presenteres beregninger av arbeidsproduktivitet og total faktorproduktivitet, begge med utgangspunkt i bruttoproduktet i faste priser.

 86. Hva er egentlig BNP?

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet nasjonalregnskap.