Nasjonalregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 42 av 42
Fastlandsøkonomien vokste 0,8 prosent i 3. kvartal

Aktiviteten falt i juli, men tok seg opp i august og september. Veksten ble drevet av økt aktivitet i tjenestenæringene.

Oppgang i Fastlands-BNP i august

BNP Fastlands-Norge økte 0,4 prosent fra juli til august, justert for sesong- og kalendereffekter. Økte priser på viktige eksportvarer førte til at den løpende kroneverdien av samlet BNP økte med hele 6,7 prosent.

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon

I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra målingen av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2021 i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten. Rapporten dokumenterer dessuten opplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen.

Nedgangen i BNP Fastlands-Norge fortsatte i juli

BNP for Fastlands-Norge falt 0,3 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Nedgangen i varehandelen fortsatte. Samtidig vokste aktiviteten i flere næringer, særlig i industrien. Gassprisen steg kraftig fra juni til juli, som førte til at samlet BNP vokste 6,9 prosent, målt i løpende priser.

Husholdningenes disponible realinntekt falt i 2. kvartal

Husholdningenes disponible realinntekt falt 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, som følge av kraftig vekst i prisene på varer og tjenester.

Veksten i norsk økonomi flatet ut gjennom 2. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,7 prosent i 2. kvartal, viser sesongjusterte tall. Samtidig preges norsk økonomi av sterk prisvekst, som følge av høye energi- og råvarepriser.

Svak nedgang i norsk økonomi

BNP for Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra april til mai, justert for sesong- og kalendereffekter. Nedgangen var drevet av industrien og varehandel.

Sterk oppgang i helseutgiftene i 2021

Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021, en kraftig økning fra fjoråret.

Nedgang i BNP Fastlands-Norge i april

BNP for Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i april, justert for sesong- og kalendereffekter. Veksten fortsatte i deler av økonomien, og næringene som ble hardest rammet av pandemien hentet seg videre inn. Det var likevel ikke nok til å veie opp for nedgang i kraftnæringene, akvakulturen og varehandelen.

Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2021

Norge er et land rikt på naturressurser. Ekstraordinær høy avkastning i en kommersiell sektor som baserer seg på en naturressurs omtales som grunnrente eller ressursrente.

Offentlige utgifter til utdanning

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rekke statistikker som belyser ulike aspekter ved utdanningssektoren. Blant disse er statistikker som sier noe om hvor mye ressurser som brukes på utdanning i Norge.

Store utbytter til husholdningene i 2021

Husholdningene mottok uvanlig store aksjeutbytter i 4. kvartal. Dette ga offentlig forvaltning en betydelig økning i skatteinntektene.

Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

Gjeninnhenting i norsk økonomi i 1. kvartal 2022

Etter smitteverntiltakene ble opphevet økte BNP for Fastlands-Norge i faste priser 1,0 prosent i mars. Prisvekst på råolje og naturgass ga stort overskudd på handelsbalansen og en betydelig oppgang i BNP i løpende priser.

Gjenåpning og fiske trakk opp aktiviteten

BNP for Fastlands-Norge vokste 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og kalendereffekter. Veksten i fastlandsaktiviteten var særlig trukket opp av fiskeriene. Det var også god vekst i flere tjenestenæringer etter lettelser i smitteverntiltak.

Satellittregnskap for hav

Statistisk sentralbyrå publiserer i dag en pilot for satellittregnskap for hav for å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands¬næringene som er knyttet til havet. Det inngår i fjerde fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013.

Stabilt år for norsk reiseliv i 2019

Turistene brukte 194 milliarder kroner i Norge i 2019. Dette er en liten oppgang på 0,8 prosent fra året før.

Videre nedgang i norsk økonomi

BNP for Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i januar, justert for sesong- og kalendereffekter. Kraftnæringene og tradisjonelt fiske bidro mest til fallet. Samtidig var deler av tjenestenæringene fortsatt preget av smitteverntiltakene som ble innført i desember.

Historisk høy vekst i nasjonalinntekten

Bruttonasjonalinntekten økte med 788 milliarder kroner i 2021, målt i løpende priser. Det tilsvarer en oppgang på 22,2 prosent. Disponibel realinntekt for Norge vokste 24,2 prosent.

Sterk gjeninnhenting i norsk økonomi i 2021

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 4,2 prosent i faste priser fra 2020 til 2021, viser foreløpige nasjonalregnskapstall. I 4. kvartal økte aktiviteten i fastlandsøkonomien 1,4 prosent, og falt 0,4 prosent i desember.

Årslønnen steg med 3,5 prosent i 2021

Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,5 prosent fra 2020 til 2021. I 2020 var årslønnsveksten 3,1 prosent.

Fastlandsøkonomien vokste i november

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge økte videre i november. Mange næringer som har vært rammet av pandemien fortsatte gjeninnhentingen, men oppgangen var også drevet av mindre konjunkturelle næringer.

Takten i gjeninnhentingen avtok i oktober

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge var uendret i oktober. Innhentingen fortsatte likevel for mange næringer som har vært særlig rammet av pandemien, men fiskeriene dempet veksten.

Sparingen i husholdningene falt

Målt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke vært høyere siden de høye petroleumsprisene i 2014.

223 milliarder til utdanning

Driftsutgiftene til utdanning var i underkant av 223 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde 41 640 kroner per innbygger.

Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland

Veksttakten i de ulike fylkene hadde som vanlig stor spredning i 2019, men det var vekst i de fleste fylkene. Hedmark og Troms hadde svak nedgang, mens volumet i Rogaland vokste hele 7,4 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke, sysselsettingen økte sterkt, og gode priser på norsk eksport ga stort overskudd i utenrikshandelen.

Godt fiske ga høy økonomisk vekst i august

BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske. Holdes fiske og fangst utenfor var veksten mer moderat.

Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte i juli

BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter. Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020.

Fortsatt høy sparing i privat sektor

Norsk økonomi viste god vekst i 2. kvartal. Høyere petroleumspriser førte til økte inntekter i offentlig forvaltning og en styrket driftsbalanse overfor utlandet. Dempet konsum i husholdningene førte til at sparingen fortsatt var høy.

The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020

Inntekter fra naturressurser er knyttet til begrepet ressursrente eller grunnrente. Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning.

Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. I juni måned var BNP for Fastlands-Norge tilbake på samme nivå som før pandemien rammet i mars i fjor.

Quarterly National Accounts

Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.

Aktiviteten i økonomien aukar igjen

BNP Fastlands-Noreg steig 1,8 prosent i mai, justert for sesong- og kalendereffektar. Utviklinga bar preg av at delar av samfunnet vart opna att.

Høyere oljepris trakk opp nasjonalinntekten i 1. kvartal

Bruttonasjonalinntekten steg 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Oppgangen skyldes særlig økte inntekter fra oljeutvinningen. Landets samlede sparing økte betydelig. Sparingen er fortsatt høy i privat sektor, men økningen i 1. kvartal skjedde i hovedsak på statens hånd.

Kvartalsvis nasjonalregnskap: 1978- (XLSX-filer)

Xlsx-tabellene bygger på Lagret spørring mot Statistikkbanken.

Årlig nasjonalregnskap: 1970- (xlsx-filer)

Xlsx-tabellene bygger på Lagret spørring mot Statistikkbanken.

Dette bruker nordmenn penger på

SSBs nyeste tall viser at norske husholdninger konsumerte for 1391,6 milliarder kroner i 2017. Det er omtrent 230 ganger så mye som det koster å bygge det nye nasjonalmuseet – og mer enn statens samlede utgifter i årets statsbudsjett.

Produktivitetsberegninger for næringer

Produktivitet kan defineres som forholdet mellom produksjon og ressursinnsats. Det finnes mange ulike typer produktivitetsmål. Her presenteres beregninger av arbeidsproduktivitet og total faktorproduktivitet, begge med utgangspunkt i bruttoproduktet i faste priser.

Hva er egentlig BNP?

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet nasjonalregnskap.