Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent fra desember 2023 til januar 2024, Sesongjustering innebærer å korrigere for sesongbetingede mønstre som påvirker den økonomiske utviklingen i en gitt tidsperiode. Eksempler er ferie (utenom påskeferie) og julehandel. Kalenderjustering innebærer å korrigere for effekter av variasjon i antall virkedager i en gitt tidsperiode, for eksempel på grunn av når påsken faller. Med mindre annet oppgis er det sesong- og kalenderjusterte tall som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap. og målt i Faste priser (volum) betyr at kroneverdier er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i faste priser omtales ofte som reelt BNP. Løpende priser (verdi) betyr at kroneverdier ikke er justert for effekter av prisendringer som har funnet sted over tid. BNP målt i løpende priser omtales ofte som nominelt BNP. Med mindre annet oppgis er det faste priser som omtales i artikler for månedlig og kvartalsvis nasjonalregnskap.. Husholdningenes konsum gikk ned 0,4 prosent, trukket ned av et fall i bilkjøp.

– Veksten i januar kom etter en nedgang måneden før. Sett i stort er det underliggende bildet at økonomien utvikler seg tilnærmet flatt, slik den har gjort det siste året, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå Pål Sletten.

Siden enkelte nasjonalregnskapsstørrelser kan svinge mye, bør man ikke legge for stor vekt på utviklingen i en enkelt måned. Ser man flere måneder i sammenheng kan man få et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien. Den rullerende tremånedersveksten for BNP Fastlands-Norge var 0,2 prosent fra august-oktober til november-januar.

Sammensatt bilde blant fastlandsnæringene 

Økt Produksjon er verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet. Produktinnsats er verdien av innsatsvarer og -tjenester som brukes i innenlandsk produksjonsaktivitet. Bruttoprodukt er merverdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet (produksjon fratrukket produktinnsats). i varehandelsnæringen utgjorde det største bidraget til veksten i januar. Elektrisitetsnæringen trakk også opp, mens fiske og fangst trakk ned. Det er næringer som kan svinge mye fra en måned til neste. Holdes fiske og elektrisitetsnæringen utenom ville veksten i BNP Fastlands-Norge vært 0,3 prosent i januar.

Utenom veksten i varehandelen var det samlet sett en flat utvikling blant tjenestenæringene. Forretningsmessig tjenesteyting og overnatting og servering vokste, mens det var nedgang i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. 

Samlet sett utviklet industrinæringene seg flatt, mens det var nedgang i bergverksdriften. Bygge- og anleggsvirksomheten, som falt nær sammenhengende gjennom fjoråret, vokste i januar. 

Kraftig fall i husholdningenes bilkjøp 

Husholdningenes konsum falt 0,4 prosent fra desember til januar. Det var en nedgang i varekonsumet, mens tjenestekonsumet utviklet seg flatt. Den rullerende tremånedersveksten for samlet konsum kom på 0,5 prosent. 

Nedgangen i varekonsumet skyldtes et fall i husholdningenes bilkjøp. Fallet henger sammen med lave ordreinnganger i 2023, som også var et år med uvanlig lave bilkjøp. Holder man bilkjøpene utenom, var det tilnærmet nullvekst i varekonsumet i januar. 

– Uvanlig mange kjøpte biler under koronapandemien og i slutten av 2022. I tillegg er bilkjøp lettere å utsette enn mye annet konsum nå når levekostnadene er høye. Begge deler bidrar sannsynligvis til at bilkjøpene er lave, sier Pål Sletten. 

Husholdningenes boliginvesteringer falt kraftig i 2023, og nedgangen fortsatte i januar, med et fall på 0,5 prosent. Den rullerende tremånedersnedgangen kom på 4,6 prosent. 

Større usikkerhet i månedstallene enn normalt 

Siden desember er en måned med mange fridager, men også mye julehandel, er det vanligvis større svingninger i enkelte nasjonalregnskapstall rundt desember og januar enn i mer normale måneder. Det kan føre til større usikkerhet rundt den underliggende økonomiske utviklingen enn ellers. 

I tillegg var det spesielt store svingninger i husholdningenes bilkjøp i desember 2022 og januar 2023. Slike uvanlige bevegelser holdes utenom når sesongmønsteret i nasjonalregnskapets tallserier beregnes. Det bidrar til usikkerhet i sesongjusteringen av varekonsumet og varehandelsnæringen i desember 2023 og januar 2024. 

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019 = 100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Revisjoner

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Nytt informasjonsgrunnlag innarbeides til tider i beregningen av enkelte nasjonalregnskapsstørrelser. I tillegg vil sesongfaktorene endre seg når nye perioder tilføyes. 

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder, og veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert ned 0,1 prosentpoeng i desember 2023 fra siste publisering. Veksten i januar 2023 er revidert ned 0,3 prosentpoeng på grunn av endringer i sesongmønsteret. I øvrige måneder er revisjonene mindre.