Nye tall fra Norsk Kulturbarometer viser at i 2023 hadde 65 prosent av Norges befolkning vært på kino de siste 12 månedene. Det er en økning på 25 prosentpoeng sammenlignet med 2021. Den største prosentvise økningen skjedde for konserter, hvor 23 prosent gikk på konserter i 2021 og 58 prosent i 2023.

– I 2023 ser vi naturligvis en økning i andelen som benyttet seg av fysiske kulturtilbud sammenlignet med 2021, mens for de digitale kulturtilbudene er det for det meste en nedgang, sier Fam Vivian Bekkengen, statistikkansvarlig for Norsk kulturbarometer i Statistisk sentralbyrå

Siste kulturbruksundersøkelse før koronapandemien var i 2016, og sammenlignet med disse tallene er det imidlertid tydelig at bruk av kulturtilbud ennå ikke er på samme nivå som før pandemien.  

– Det gikk fem år mellom disse kulturbruksundersøkelsene, og det kan derfor være andre årsaker til nedgangen fra 2016 enn bare koronapandemien. Det er likevel positivt at 2023-tallene viser en betydelig oppgang fra de lave nivåene i 2021, sier Bekkengen.

Figur 1. Andel av befolkningen som har benyttet ulike fysiske kulturtilbud siste 12 måneder. Prosent

Barn og unge deltar mest i kulturlivet

Barn og unge mellom 9 og 15 år var den gruppen som i størst grad benyttet seg av fysiske kulturtilbud i 2023. Samtidig avdekkes det variasjoner mellom ulike tilbud. 

– Blant de yngste mellom 9 og 15 år er det høy deltakelse i aktiviteter som kinobesøk, folkebibliotek, teater, ballet/dans og museer. Når det gjelder andre kulturtilbud er det mer variert, sier Bekkengen.

De eldste, 67 år eller eldre, hadde den største andelen for besøk på operaforestillinger og kunstutstillinger. Konserter og festivaler hadde størst andel besøk blant unge voksne mellom 16 og 24 år.

Figur 2. Andel av befolkningen som har benyttet ulike fysiske kulturtilbud siste 12 måneder, etter alder. 2023. Prosent

Bruk av digitale bibliotekstjenester øker

I takt med at det fysiske besøket har økt, har det vært motsatt utvikling for de fleste digitale kulturtilbud. Størst prosentvis reduksjon var for digitale konserter, fra 35 prosent i 2021 til 27 prosent i 2023. Til tross for at de fleste digitale kulturtilbud har opplevd besøksnedgang, har også enkelte hatt en økning.

– Besøk på digitale folkebibliotek og digitale tros- og livssynsmøter økte fra 2021 til 2023. Bruken av folkebibliotekets digitale tjenester på internett eller app hadde en vekst på fire prosentpoeng, og var på 18 prosent i 2023, sier Bekkengen.

En av ti deltok på en eller flere digitale tros- og livssynsmøter i 2023.

Figur 3. Andel av befolkningen som benyttet ulike digitale kulturtilbud, siste 12 måneder. 2021 og 2023. Prosent