Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert: 5. juni 2023

Neste oppdatering: 5. juni 2024

Utlån frå biblioteka
Utlån frå biblioteka
2022
1 321 285
Fag- og forskingsbibliotek. Hovedtal. Tal og prosent.
Fag- og forskingsbibliotek. Hovedtal. Tal og prosent.
20212022Prosentvis endring
2021 - 2022
Utlån på biblioteka1 301 4981 321 2851,5
Medieutgifter (1000 kr)651 069696 4457,0
Årsverk fast tilsette i desember i alt1 6341 622-0,7
Formalisert undervisning deltaking111 347116 1194,3
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
  Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
  Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
  Fysisk bestand
  Bøker fysisk13 609 0763 265 6457 132 734549 736805 7171 855 244
  Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement196 321120 88539 7883 9979 81921 832
  Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk1 279 804605 654507 27129 29820 938116 643
  Grafisk og kartografisk materiale fysisk4 036 7073 984 94113 0501 04580636 865
  Elektronisk bestand
  Bøker elektronisk11 302 343660 2466 327 9501 366 0872 591 435356 625
  Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement1 137 5831 526498 723165 215283 505188 614
  Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk112 65479163 74813 89319 98114 241
  Manuskript elektronisk986 749961 528940..1124 270
  Grafisk og kartografisk materiale elektronisk4 379 9444 326 5666 1632 1504 07440 991
  Musikaliar elektronisk61 7886 23255 5301412..
  Standardteikn i tabellar
 • Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka
  Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka1
  2019202020212022
  Alle fag- og forskingsbibliotek2 1 411 6731 015 7681 112 9611 115 120
  Bibliotek ved universitet843 394559 050590 606599 262
  Bibliotek ved vitskapelege høgskolar136 74986 46386 94994 759
  Bibliotek ved høgskolar318 969202 645230 868243 409
  Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar112 561167 610204 538177 690
  1Utlånstala er en summering av fysiske førstegongsutlån til primærbrukarar og andre, inkludert førstegongs fjernlån.
  2Fag- og forskingsbibliotek, utanom Nasjonalbiblioteket.
  Standardteikn i tabellar
 • Figur 1. Fag-og forskingsbibliotek. Tal¹

  ¹ Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nye einingar komme til medan andre ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikning over tid.

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Fjernlån

Lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining.

Databasar

Blir delt opp i desse typane:

- fulltekst- og multimediedatabasar; er ei samling av originaltekster. Omfatter ikkje referansedatabasar, oversikter/ katalogar, ordbøker, statistikkbasar osv.

- eige institusjonsarkiv; ei samling av institusjonens eigne studentoppgåver, doktoravhandlingar, vitskapelege publikasjonar og andre publikasjonar

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Fag- og forskingsbibliotek

5. juni 2024

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Fylkesnivå

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Ikkje relevant.

SB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr.32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovudområde Kultur og fritid og delområde Kultur.

Ikkje relevant

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand og bruk av forskjellige typar medium, opplæring, rekneskapsdata og data om tilsette.

Undersøkinga nyttar elektroniske skjemadata frå biblioteka. Statistikkskjemaet er laga med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til Statistisk sentralbyrå for utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Med editering meiner vi kontroll, gransking og endring av data. Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Fyrstegongslån er samanliknbart frå og med 2012.

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane.

Revisjon er planlagd endring av tal som allereie er publiserte, for eksempel ved publisering av endelege tal der det tidlegare har vore publisert førebelse tal. Sjå også SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt