Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert: 9. juni 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Utlån frå biblioteka
Utlån frå biblioteka
2020
1 187 660

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
Fysisk bestand
Bøker fysisk13 788 8763 139 1777 270 145566 266773 7242 039 564
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement79 2446 72241 8354 1869 89016 611
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk1 315 485600 935527 24139 60921 908125 792
Manuskript fysisk16 069 38816 000 0006 7104639862 234
Grafisk og kartografisk materiale fysisk6 771 7476 743 56612 9061 05182313 401
Musikaliar fysisk309 45099 577134 14160 8254 54610 361
Elektronisk bestand
Bøker elektronisk8 753 991596 3164 686 2011 183 7441 944 964342 766
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement1 100 0516 285533 205165 768228 518166 275
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk145 800784102 78815 48314 15212 593
Manuskript elektronisk896 996874 7479422321 302
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk2 996 0382 982 7796 1852 2784 084712
Musikaliar elektronisk54 809..54 6976349..
Standardteikn i tabellar
Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka
Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka1
2017201820192020
Alle fag- og forskingsbibliotek2 1 483 1841 407 2591 411 6731 015 768
Bibliotek ved universitet692 812857 158843 394559 050
Bibliotek ved vitskapelege høgskolar145 128138 266136 74986 463
Bibliotek ved høgskolar537 290311 556318 969202 645
Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar107 954100 279112 561167 610
1Utlånstala er en summering av fysiske førstegongsutlån til primærbrukarar og andre, inkludert førstegongs fjernlån.
2Fag- og forskingsbibliotek, utanom Nasjonalbiblioteket.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Fjernlån - er lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining eller lån til enkeltpersonar/ institusjonar utanfor denne som sjølv vender seg til biblioteket.

Databasar - blir delt opp i desse typane:

- referansedatabasar; ei samling av bibliografiske referansar i ein database

- fulltekstdatabasar; er ei samling av originaltekster

- andre databasar er t.d. oversikter/ katalogar, ordbøker, statistikkbasar osv.

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Fag- og forskingsbibliotek

Foreløpig ikkje fastsett

360 Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Fylkesnivå.

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Ikkje relevant.

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren.

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Data blir brukte i internasjonal samanheng av LIBECON, basert på rapporteringar frå Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket baserer sine rapporteringar på standarden ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Frivillig rapportering.

Ikkje relevant

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand, tilgang og avgang av forskjellige typar bøker, periodika, tidskrift osv. samt rekneskapsdata og data om tilsette.

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data. Men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data, men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Statistisk sentralbyrå mottek ei datafil frå Nasjonalbiblioteket som vil danne grunnlaget for den offisielle statistikken. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Fyrstegongslån er samanliknbart frå og med 2012.

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane

Kontakt