Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert: 5. juni 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Utlån frå biblioteka
Utlån frå biblioteka
2023
1 383 983
Fag- og forskingsbibliotek, hovedtal.
Fag- og forskingsbibliotek, hovedtal.
2023
Fysiske arrangement943
Digitale arrangement111
Hybride arrangement179
Utlån på biblioteka1 383 983
Årsverk fast tilsette per 31.12, til bibliotekets tenestetilbod1 545
Tal på fag- og forskingsbibliotek103
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
  Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
  Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved andre høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
  Bøker fysisk, unike titler9 329 8671 311 6805 630 572447 965500 0571 439 593
  Bøker eletronisk, unike titler9 089 790685 4574 500 1141 302 0701 960 233641 916
  Tidsskrifter fysisk, unike titler187 41755 629100 5987 4154 39919 376
  Tidsskrifter elektronisk, unike titler1 053 0101 349487 588181 174223 208159 691
  Manuskripter, fysisk16 074 40616 000 0008 9183441565 039
  Manuskripter, elektronisk1 040 5871 014 13494001925 494
  Grafisk og kartografisk materiale, fysisk7 005 3006 985 95413 1741 0427774 353
  Grafisk og kartografisk materiale, elektronisk4 793 1824 770 3235 2112 1715 13310 344
  Musikaliar, fysisk311 168102 856138 53261 5883 1375 055
  Musikaliar, elektronisk61 9276 32955 57513100
  Realia2 19301 1804090271
  Standardteikn i tabellar
 • Bibliotekbruk
  Bibliotekbruk1
  Tal på utlån1 Førstegongslån av realiaNedlastingar/strøyming totaltUnike nedlastingar Open Access-artiklar frå betalte ressurser
  Alle fag- og forskingsbibliotek2 1 383 9838 43226 699 2614 208 227
  Bibliotek ved universitet598 4435 57821 185 3453 540 542
  Bibliotek ved vitskapelege høgskolar102 1792971 985 012155 757
  Bibliotek ved andre høgskolar231 7862 5152 376 949254 143
  Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar243 130421 147 227255 500
  1Utlånstala er en summering av fysiske førstegongsutlån til primærbrukarar og andre, inkludert førstegongs fjernlån.
  2Fag- og forskingsbibliotek, utanom Nasjonalbiblioteket.
  Standardteikn i tabellar
 • Figur 1. Fag-og forskingsbibliotek. Tal¹

  ¹ Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nye einingar komme til medan andre ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikning over tid.

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 3. juni 2024.

PDA/DDA: Patron Driven Acquisition/Demand Driven Acquisition er ikkje-innkjøpte titlar som biblioteket tilbyr, det vil seie titlar som det er potensielt mogleg å aktivere.

Periodika: Årbøker, seriar, rapportseriar, jamlege konferanserapportar og liknande.

Manuskript: Originaldokument av alle slag som er hand- eller maskinskrivne.

Grafisk materiale: Dokument der bilete er det vesentlege informasjonsinnhaldet, til dømes grafisk kunst, reproduksjonar, kunsttrykk, fotografi, plakat, tekniske teikningar og liknande. I denne statistikken skil ein ikkje mellom grafiske og kartografiske dokument.

Kartografisk materiale: Gjengjevingar i forminska målestokk av eit konkret eller abstrakt fenomen lokalisert i tid og rom. Det omfattar to- og tredimensjonale kart, globusar, planteikningar, topografiske modellar, relieffkart/taktile modellar og luftfotografiske presentasjonar, men omfattar ikkje atlas og andre kartografiske dokument i kodeksform eller mikroform samt AV-dokument. I denne statistikken skil ein ikkje mellom grafiske og kartografiske dokument.

Musikalier: Dokument som vesentleg inneheld gjengjeving av musikk i skriftleg form, normalt ved hjelp av noteteikn. Kan førekomme i lause ark eller i kodeksform.

AV-dokument: Dokument der innhaldet dominerast av lyd og/eller bilete og som krev bruk av spesielt utstyr for å sjåast eller høyrast (til dømes grammofonplater, lydband, CD-plater, lydbøker, lysbilete osv.).

Anna bibliotekmateriale: Resterande informasjonsberande materiale som til dømes patentar og mikroformar.

Realia: Ikkje-informasjonsberande materiale som vert stilt til disposisjon og registrert som utlånt. Dette kan vere ulike typar utstyr som til dømes AV-utstyr, utstyr til avlesing av digitale filer, forskjellige typar tilbehør som ladarar og liknande, verktøy, utstyr til fritidsaktivitetar osv.

Oppdrag: Summen av systematiske søk og fagstøtte/research.

Primærmålgruppe: Personar og institusjonar i biblioteket si definerte brukargruppe per 31.12 i statistikkåret.

Tilsette: Talet på faste tilsette per 31.12 som arbeider med biblioteket sitt tenestetilbod.

Årsverk: Talet på avtalte årsverk per 31. desember knytt til drift eller utvikling av bibliotektilbodet. Årsverk i merkantile stillingar knytt til drift av bibliotektenestene er inkludert.

Fjernlån: Lån/kopi til eit anna bibliotek under anna administrativ eining (for eksempel eit anna universitet). For lånande bibliotek blir dette eit innlån. Inkluderer talet på mottatte bestillingar, talet på utsende lån og talet på utsende kopiar til andre bibliotek.

Innlån: Innlån er lån frå eit anna bibliotek under anna administrativ eining (for eksempel eit anna universitet). For utlånande bibliotek blir dette eit fjernlån. Det blir rapportert talet på utsende bestillingar, talet på mottatte lån og talet på mottatte kopiar frå andre bibliotek. Lån frå eit anna bibliotek under same administrative eining blir ikkje rekna som innlån.

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Fag- og forskingsbibliotek

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Fylkesnivå

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Ikkje relevant.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr.32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovudområde Kultur og fritid og delområde Kultur.

Ikkje relevant

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand og bruk av forskjellige typar medium, opplæring, rekneskapsdata og data om tilsette.

Undersøkinga nyttar elektroniske skjemadata frå biblioteka. Statistikkskjemaet er laga med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema. Statistikkskjemaet gjennomgikk ein revisjon til rapporteringa for 2023.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til Statistisk sentralbyrå for utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Med editering meiner vi kontroll, gransking og endring av data. Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Fyrstegongslån er samanliknbart frå og med 2012. Ein større revisjon av skjemaet vart gjort til rapporteringa for 2023 og difor vart det også oppretta nye tabeller i statistikkbanken.

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane.

Revisjon er planlagd endring av tal som allereie er publiserte, for eksempel ved publisering av endelege tal der det tidlegare har vore publisert førebelse tal. Sjå også SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt