Kultur

Statistikk

Fag- og forskingsbibliotek
Statistikk over bruk av norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek.
Kulturtilbod
Statistikken visar tal for kva kulturtilbod kommunane bruker pengar på.
Museum og samlingar
Statistikken gjev ei oversikt over status på samlingane og aktiviteten i dei norske musea.
Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 34 av 34
 1. Fleire framsyningar av norske filmar på norske kinoar

  Talet på framsyningar av norsk film går opp i 2023 i forhold til året før og norsk film har gjennomsnittleg flest besøkande per framsyning.

 2. Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn 2023

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om kulturbruk hos innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2023.

 3. Norsk kulturbarometer 2023

  I Norsk kulturbarometer 2023 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2023. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

 4. Vi vil ha mer kultur, men tid og penger strekker ikke til

  Mange sier at de gjerne skulle vært oftere på kino, teater, konsert og idrettsarrangementer, men at de ikke finner tid eller penger til å delta i kulturlivet så ofte som de skulle ønske.

 5. Stor økning i kulturbruk etter pandemien

  Nye tall for 2023 viser at publikum i stor grad har kommet tilbake til de fysiske kulturtilbudene etter noen vanskelige år med pandemi. Det var de yngste som deltok mest i kulturlivet.

 6. Barn og unge med innvandrerbakgrunn leser mest bøker

  I 2023 var det barn og unge med innvandrerbakgrunn som i størst grad leste bøker på fritiden, og spesielt unge jenter i alderen 9 til 15 år. Denne gruppen besøkte også folkebibliotek mest.

 7. Økt aktivitet i Kultur-Norge etter to år med pandemi

  I 2022 var det flere som benyttet seg av ulike kulturtilbud etter to år med pandemi. For eksempel hadde norske museer mer enn fire millioner flere besøkende og kinoene hadde tre millioner flere solgte billetter, sammenlignet med 2021. Denne artikkelen tar for seg noen av hovedtallene innenfor kulturnæringene fra 2022.

 8. Ny publiseringsløsning for Kulturstatistikk

  Kulturstatistikk er en årlig publikasjon som Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet siden 1975. Årets utgave publiseres i et nytt og heldigitalt format på ssb.no. I denne artikkelen gjør vi rede for bakgrunnen for at Kulturstatistikk fra nå av vil utgis i nytt digitalt format, og veien mot en mer tilgjengelig og samlet kulturstatistikk.

 9. Museer

 10. Sysselsetting og foretak i kultursektoren

 11. Lyd, video og allmennkringkasting

 12. Tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke

 13. Idrett og friluftsliv

 14. Film og kino

 15. Aviser, ukepresse og fagpresse

 16. Bøker

 17. Arkiv

 18. Bibliotek

 19. Få innvandrere i styre og ledelse i kulturnæringer

  Sju prosent av daglige ledere og styrerepresentanter i kulturnæringer er innvandrere. De fleste av dem er fra land i Europa utenom Norden, men totalt sett er det flest rolleinnehavere fra Sverige.

 20. Kulturbruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat

  Fra og med 1991 har SSB jevnlig gjennomført kvartalsvise undersøkelser om kulturtilbud. Formålet er å kartlegge i hvilket omfang folk bruker ulike typer kulturtilbud.

 21. 3 av 4 barn deltar i organisert idrett på fritiden

  Barn og unge er hyppige brukere av kulturtilbud i Norge, men andelen som driver med idrett på fritiden synker jo eldre barna blir.

 22. Kulturstatistikk 2021

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

 23. 1 av 6 gjør en frivillig innsats for kulturvernet

  I 2022 deltok 17 prosent av befolkningen som frivillig i en eller flere aktiviteter knyttet til kulturminnearbeid. De mest aktive finner vi i aldersgruppen 67-79 år.

 24. Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporten Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn er basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk, og er et tillegg til Norsk kulturbarometer 2021 som ble publisert 24. mai 2022.

 25. Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

  Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

 26. Auke i utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

  I 2021 var talet på fysiske utlån frå fag- og forskingsbiblioteka på 1,3 millionar. Dette var ein auke på nær 10 prosent, frå året før. Talet på utlån for 2020 var 1,2 millionar og for 2019 vart det registrert 1,7 millionar utlån.

 27. Norsk kulturbarometer 2021

  I Norsk kulturbarometer 2021 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en lands-omfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2021. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

 28. Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien

  I løpet av koronapandemien var det barn som var de mest aktive brukerne av kulturtilbud i Norge, både på kino, teater, museum og folkebibliotek.

 29. 35 prosent så en digital konsert i 2021

  Bruk av fysiske kulturtilbud falt kraftig i 2021, men digitale tilbud har kommet tydelig på banen. 35 prosent av befolkningen var på digitale konserter i 2021, mot 23 prosent som var på fysiske konserter.

 30. Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020

  Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien. For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

 31. Kulturstatistikk 2020

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

 32. Redusert kommunalt fritidstilbud i 2020

  Nye KOSTRA-tall viser at koronapandemien hadde store konsekvenser for de kommunale fritidstilbudene. Det var reduserte åpningstider og færre fysiske tilbud i 2020. Samtidig var driftsutgiftene og tilskuddene til barn og unge på samme nivå som tidligere år.

 33. Kraftig nedgang i utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

  Talet på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka gjekk ned frå 1,7 millionar i 2019 til 1,2 millionar utlån i koronaåret 2020, ein nedgang på heile 29 prosent. Talet på fjernlån gjekk òg ned med 17 prosent.

 34. Talet på besøkjande meir enn halvert

  I 2020 hadde dei norske musea samla sett 4,4 millionar enkeltbesøk og over 0,7 millionar gruppebesøk. Til saman 5,1 millionar besøk, og nær 2,4 millionar av desse var betalande besøkjande.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kultur.